Bình Định đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính trong năm 2021

16/03/2021

Ngày 03/3/2021, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính.

Mục đích của Kế hoạch tuyên truyền nhằm quán triệt nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của các nhiệm vụ chủ yếu trong công tác cải cách hành chính; tăng cường sự hiểu biết nhằm huy động sự tham gia góp ý tích cực, rộng rãi của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác cải cách hành chính nhất là việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Nội dung tuyên tuyền được quy định cụ thể cho 02 nhóm đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp.
Đối với nhóm đối tượng “Cán bộ, công chức, viên chức”, thực hiện tuyên truyền tập trung vào mấy nội dung chính sau:
Một là việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, giờ giấc làm việc, văn hóa công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh và Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.
Hai là việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Nhất là việc chấp nhận cho người dân, doanh nghiệp sử dụng kết quả bản sao chứng thực điện tử để nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ.
Ba là việc sử dụng “Hệ thống phần mềm một cửa điện tử” trong công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Định và Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Bốn là thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động cụ thể của cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 24, Điều 25 Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành tại Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh.
Đối với nhóm đối tượng “Người dân và doanh nghiệp”, tập trung tuyên truyền về các nội dung sau:
Một là quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính. Quy định về việc xin lỗi tổ chức, cá nhân trong công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Hai là quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Giá trị pháp lý của bản sao chứng thực điện tử từ bản chính; tăng cường sử dụng bản sao chứng thực điện tử từ bản chính để nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng cường sử dụng phương thức thanh toán trực tuyến trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính, nhất là dịch vụ “Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai”.
Ba là tuyên truyền các quy định về tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống, trang phục của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ để Nhân dân tham gia giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.
Bốn là tuyên truyền việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh và thông qua số điện thoại đường dây nóng đối với tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước và việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn.
Công tác tuyên truyền sẽ được thực hiện sâu rộng và thông qua nhiều hình thức, phù hợp với từng loại đối tượng, như: tại các cuộc họp của cơ quan, đơn vị; lồng ghép vào hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền thông qua tài khoản Facebook (do Sở Thông tin và Truyền thông vận hành, quản lý) và tài khoản Zalo chính thức (Zalo Official Account) của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chuyên mục cải cách hành chính” trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; “Chuyên trang cải cách hành chính” trên Báo Bình Định; hệ thống đài truyền thanh cơ sở; Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp; thông qua hoạt động của các tổ chức Đảng, Hội, Đoàn thể, thôn, khu phố; các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính…Việc tuyên truyền sâu rộng sẽ góp phần tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác cải cách hành chính trong thời gian tới./.

Lê Dũng Linh, Phòng KSTTHC Bình Định