Long An ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

30/03/2021

Ngày 26/02/2021, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 1571/QĐ-UBND về Kế rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Việc rà soát, đánh giá TTHC được thực hiện hàng năm nhằm kịp thời phát hiện những quy định, thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp; cắt giảm các quy trình TTHC còn rườm rà, phức tạp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức kinh tế và đời sống người dân; giảm chi phí về thời gian, tiền bạc của người dân và doanh nghiệp, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

 Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn rà soát các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đang có hiệu lực thi hành (kể cả các mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu, điều kiện để thực hiện đối với từng TTHC).

Trong quá trình thực hiện rà soát, đánh giá TTHC, nếu phát hiện TTHC, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân; các TTHC có thể thực hiện liên thông, thực hiện ghép nhiều TTHC mà chưa có trong Kế hoạch này thì các đơn vị chủ động rà soát và báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Về cách thức thực hiện rà soát đánh giá quy định, TTHC có liên quan theo hướng dẫn tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ; thực hiện điền Biểu mẫu rà soát, đánh giá TTHC và Biểu mẫu tính toán chi phí tuân thủ của TTHC (quy định tại Phụ lục VII, Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP).

UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ thực hiện, đảm bảo về số lượng, chất lượng kết quả rà soát, đánh giá TTHC; gửi báo cáo kết quả về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/7/2021 để tổng hợp, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Tổng hợp các phương án đơn giản hóa TTHC của các sở, ngành, UBND cấp huyện được giao rà soát để tham mưu UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định. Đồng thời báo cáo UBND tỉnh những cơ quan, đơn vị thực hiện không nghiêm túc Kế hoạch này để xem xét thi đua, khen thưởng, đánh giá cải cách hành chính cuối năm 2021./.

Phạm Viết Hữu, APCA.