UBND tỉnh Ninh Thuận chủ động, kịp thời triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số

04/03/2021

Để triển khai kịp thời, có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bộ, ngành có liên quan về chuyển đổi số tại địa phương, ngày 03/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 562/KH-UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

 Theo Kế hoạch, Tỉnh đã đề ra mục tiêu cơ bản đến năm 2025, cụ thể: 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên môi trường mạng được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% các văn bản, tài liệu (trừ văn bản mật theo quy định pháp luật) trao đổi giữa các cơ quan nhà nước thực hiện dưới dạng điện tử và đảm bảo tính pháp lý của văn bản, tài liệu điện tử theo quy định; 100% hồ sơ công việc cấp huyện, cấp tỉnh, 90% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước; 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ được gửi nhận qua Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh và được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; tối thiểu 30% người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh được xác thựcđịnh danh điện tử thông suốt hợp nhất từ hệ thống Trung ương; 80% cơ quan nhà nước tham gia cung cấp dữ liệu mở để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội; 60% dữ liệu quản lý của các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được số hóa, lưu trữ tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và đưa vào khai thác hiệu quả; 50% tiêu chí đánh giá xếp loại cơ quan nhà nước, công chức, viên chức dựa trên dữ liệu số; tỷ trọng kinh tế số chiếm 20% tổng GDP toàn tỉnh; 100% địa bàn hành hcính được kéo cáp quang internet; 100% phủ sóng mạng di động 4G/5G; 50% người dùng điện thoại thông minh được tiếp cận các dịch vụ chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; 50% người dùng điện thoại thông minh được tham gia vào hoạt động thanh toán điện tử; 60% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiếp nhận và tham gia vào các hoạt động giao dịch điện tử trên môi trường mạng.
Để đạt được mục tiêu nêu trên, tại Kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản, dự án liên quan đến việc chuyển đổi số và Bộ tiêu chí chuyển đổi số. Theo đó, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý; thực hiện chế độ báo cáo; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao trên địa bàn.  
Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện; đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; tổ chức công tác tuyên truyền các nội dung và kết quả triển khai chương trình chuyển đổi số của tỉnh./.

Nguyễn Thị Bích Ngân,
Cục Kiểm soát TTHC