Thành phố Cần Thơ phát động thi đua “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021”

23/03/2021

Nhằm tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm của của tập thể, cá nhân để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, ngày 22/3/2021 Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND phát động phong trào thi đưa thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Với yêu cầu phong trào thi đua phải được triển khai sâu, rộng với các hình thức thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm soát, việc bình xét, khen thưởng bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch và kịp thời, Kế hoạch đã đề ra các nội dung thi đua với tiêu chí cụ thể, rõ ràng trong thực hiện công bố, công khai TTHC; trách nhiệm giải quyết hồ sơ TTHC; các giải pháp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiên snghij của các nhân, tổ chức về quy định hành chính.
Đợt thi đua diễn ra trong cả năm 2021, khi kết thúc có bình xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phong trào.
Căn cứ vào Kế hoạch và tình hình, điều kiện cụ thể Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Trưởng ban Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và triển khai tại cơ quan, đơn vị mình.
Văn phòng UBND thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; xem xét, lựa chọn các tập thể tiêu biểu có thành tích xứng đáng trong phong trào thi đua đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng./.
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát TTHC