Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

30/06/2021

Ngày 11/6/2021, Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 111-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Theo Nghị quyết, mục tiêu tổng quát của Tỉnh là đến năm 2025, Tỉnh có chỉ số đánh giá về chuyển đổi số thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, tạo tiền đề thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 sẽ thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.
Để đạt được mục tiêu đó, BCH Đảng bộ Tỉnh đã đặt ra một số mục tiêu cụ thể:
- Về phát triển chính quyền số:
+ Đến hết năm 2021, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, đặc biệt là trên các thiết bị di động.
+ Đến năm 2025: 95% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 85% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 65% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ thuộc bí mật nhà nước); 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và được tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dùng chung của tỉnh và liên thông với hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia; trên 60% hoạt động kiểm tra của các cơ quan nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 100% cơ sở dữ liệu tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh được kết nối, chia sẻ.
+ Đến năm 2030, 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương; 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, cấp huyện và trên 80% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 70% hoạt động kiểm tra của các cơ quan nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 100% cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số.
- Về phát triển kinh tế số:
+ Đến năm 2025, kinh tế số chiếm khoảng 25% GRDP của tỉnh; tỷ trọng kinh tế số của từng ngành, từng lĩnh vực đạt tối thiểu 15%; năng suất lao động hàng năm tang trên 12,5%; phấn đấu có trên 800 doanh nghiệp số.
+ Đến năm 2030, kinh tế số chiếm khoảng 35% GRDP của tỉnh; tỷ trọng kinh tế số của từng ngành, từng lĩnh vực đạt tối thiểu 20%; năng suất lao động hàng năm tăng trên 13, 5%; phấn đấu có trên 1.500 doanh nghiệp số.
- Về phát triển xã hội số:
+ Đến năm 2025: phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; 100% người dân có nhu cầu, đủ điều kiện có tài khoản thanh toán điện tử; tập trung xây dựng 02 đô thị thông minh tại thành phố Bắc Giang và huyện Việt Yên; hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 100% hộ gia đình, 100% đơn vị hành chính cấp xã.
+ Đến năm 2030: xây dựng nền tảng đô thị thông minh tại thành phố Bắc Giang và huyện Việt Yên, thành phố Bắc Giang đứng đầu các thành phố thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc trong việc xây dựng thành phố thông minh.
Để đạt được được những mục tiêu trên, Nghị quyết của Ban chấp hành tỉnh Bắc Giang đặt ra 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổ số; (2) Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số; (3) Phát triển chính quyền số; (4) Phát triển kinh tế số; (5) Phát triển xã hội số; (6) Chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực; (7) Nâng cao khả năng tương tác của người dân với chính quyền số; (8) Bảo đảm công tác an toàn, an ninh thông tin mạng; (9) Đảm bảo nguồn lực cho chuyển đổi số./.
Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính