Hải Phòng ban hành kế hoạch triển khai kế hoạch xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021

08/07/2021

Mới đây, UBND thành phố Hải Phòng cũng đã ban hành kế hoạch số 146/KH-UBND triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện.

Kế hoạch được ban hành nhằm xác định kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ công việc theo Quyết định số 3943/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố hải Phòng năm 2021. Đối tượng đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2021 gồm 20 sở, ban, ngành và 15 UBND quận, huyện.
Việc xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, quận, huyện được thực hiện theo phương pháp đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan, đơn vị, đia phương, đồng thời, điều tra xã hội học, đo lường sự hài lòng của người dân theo bộ câu hỏi điều tra, đo lường với từng nhóm đối tượng đảm bảo khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế.
Quá trình thực hiện kế hoạch này đòi hòi phải tạo điều kiện các cơ quan, tổ chức, công dân tham gia giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố và chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức.
UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện điều tra xã hội học phục vụ chấm điểm, đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố năm 2021; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi và ban hành Bộ Chỉ số phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và các năm tiếp theo của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện. Các thành viên Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính thành phố chịu trách nhiệm thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện đối với lĩnh vực được giao phụ trách đảm bảo đúng tiến độ, khách quan, chính xác. Bên cạnh đó, kế hoạch còn có sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc thành phố, Hội cựu chiến binh thành phố và Bưu điện thành phố phối hợp triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành hính nhà nước năm 2021.
Theo Kế hoạch, đến tháng 3 năm 2022 UBND thành phố sẽ phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2021 đối với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện; phân loại, đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trong thực hiên cải cách hành chính năm 2021./.

Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính