Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát TTHC quý 2 năm 2021 theo kế hoạch

08/07/2021

Những kết quả nổi bật trong công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tỉnh Quảng Ninh đã được thể hiện trong Báo cáo 127/BC-UBND ngày 20/6/2021 của UBND tỉnh.

Một số kết quả cụ thể là:
Tổng số TTHC của toàn tỉnh là 1.866 TTHC, trong đó có 1.477 TTHC cấp tỉnh, 278 TTHC cấp huyện, 111 TTHC cấp xã. 100% TTHC đã được đưa vào giải quyết tai Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã và đã được xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC, bảo đảm phân rõ trách nhiệm, rõ thời gian giải quyết. Theo Báo cáo, số lượng TTHC được thực hiện “4 tại chỗ” ở một số lĩnh vực đạt tỷ lệ cao như: thông tin và truyền thông (100% ở cả cấp tỉnh và cấp huyện); văn hóa và thể thao (97,96% cấp tỉnh và 100% cấp huyện); công thương (95,3% cấp tỉnh và 100% cấp huyện); giao thông vận tải (86,7% cấp tỉnh và 100% cấp huyện); tư pháp (80,3% cấp tỉnh và 100% cấp huyện), …
Trong quý 2 năm 2021, Quảng Ninh đã ban hành 4 quyết định công bố danh mục TTHC, 34 văn bản QPPL. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành là 1.477 TTHC. 100% TTHC được các cơ quan, đơn vị, địa phương niêm yết, công khai theo quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, huyện, trụ sở cơ quan, đơn vị tiếp nhận giải quyết TTHC, công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và tích hợp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo mức độ thực hiện của từng TTHC.
Các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch kiểm soát TTHC của tỉnh đã rà soát, đơn giản hóa TTHC, chủ yếu tâp trung rút ngắn thời gian giải quyết TTHC khi trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Một số Sở, ngành có kết quả rà soát đạt tỷ lệ cao như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rút ngắn 50% thời gian giải quyết của 108/108 TTHC; Sở Công Thương rút giảm 55,69% thời gian giải quyết của 128/128 TTHC; Sở Văn hóa và Thể thao cắt giảm thời gian của 15/17 TTHC.
Số phản ánh, kiến nghị UBND tỉnh đã tiếp nhận trong quý 2 năm 2021 không cao, chỉ có 02 phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính; trong đó có 01 phản ánh kiến nghị lĩnh vực y tế đã được xử lý và đăng tải và 01 phản ánh, kiến nghị lĩnh vực đất đai vẫn đang trong quá trình giải quyết.
Việc giải quyết TTHC trong kỳ báo cáo cơ bản được các sở, ban, ngành quan tâm giải quyết. Có 252.260/270.990 hồ sơ đã được giải quyết (trong đó có 133.729 hồ sơ đã giải quyết đúng hạn, 310 hồ sơ quá hạn) và 18.730 hồ sơ trong hạn đang giải quyết.
Quảng Ninh cũng là một trong những tỉnh rất quan tâm đến việc xây dựng chính quyền điện tử, đặc biệt trong thời gian gần đây là đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. UBND tỉnh đã ban hành danh mục các TTHC cung cấp bổ sung dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Đến nay, đã cung cấp 1.862 dịch vụ công, trong đó 557 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (đạt 30%) và 1.102 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đạt 60%). Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh đã hoàn thành tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia là 555 dịch vu, đạt tỷ lệ 35,7%.
Có được kết quả trên là nhờ công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo UBND tỉnh[1], đồng thời công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC cũng được đẩy mạnh (trong quý 2 đã có 500 lượt tin, bài, phóng sự về công tác cải cách hành chính đã được đăng tải trên các hạ tầng truyền thông của Trung tâm Truyền thông của tỉnh, các cơ quan báo chí hợp tác truyền thông với tỉnh, các báo thường trú trên địa bàn tỉnh).
Như vậy, qua đánh giá tại Báo cáo số 127/BC-UBND, trên cơ sở kế hoạch của tỉnh đã ban hành, các cơ quan chuyên môn và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã bước đầu triển khai nhiệm vụ về kiểm soát TTHC. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần giữ vững vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính PAR Index những năm gần đây.
Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
 
 

[1] Quyết định số 939/QDD-UBND ngày 29/3/2021 ban hành quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 1619/QDD-UBND ngày 22/5/2021 phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vu kiểm soát TTHC của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Quảng Ninh; văn bản số 1950/UBND-XD6 ngày 02/4/2021 về tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình; văn bản số 2626/UBND-XD6 ngày 04/5/2021 về thúc đẩy cải cách TTHC, đổi mới cơ chế một cửa và xây dựng chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành, …