Tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

11/02/2022

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 (Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 27/12/2021).

Mục đích, yêu cầu
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của tỉnh năm 2022; đẩy mạnh mục tiêu đơn giản hóa TTHC, kịp thời phát hiện những TTHC rườm rà, phức tạp, các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không thật sự cần thiết, không phù hợp, gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ theo quy định. Rà soát, đề xuất việc mở rộng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thông qua đó, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, bảo đảm sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Kế hoạch yêu cầu rà soát, đánh giá TTHC phải được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, đúng thời gian, đảm bảo phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa các TTHC hiện hành, đặc biệt là các TTHC liên quan đến đời sống và sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Kết quả rà soát, đánh giá TTHC phải cụ thể, thiết thực và đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu cải cách TTHC, thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư của Văn phòng Chính phủ. Phương án kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa phải có tính khả thi, kịp thời kiến nghị UBND tỉnh, các bộ, ngành trung ương sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế hoặc bãi bỏ quy định, TTHC không phù hợp, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong thực hiện, cắt giảm khó khăn, chi phí thực hiện TTHC.
Nội dung rà soát, đánh giá
Tập trung ưu tiên lựa chọn rà soát 15 lĩnh vực, gồm: Tư pháp, Giáo dục và đào tạo, Khoa học và công nghệ, công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên và môi trường, Thông tin truyền thông, Văn hóa thể thao và du lịch, Y tế, Nội vụ, Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động thương binh và xã hội, Tài chính. Trong đó, tập trung quy định, TTHC có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế; các TTHC có quy định về yêu cầu điều kiện, thành phần hồ sơ chưa tạo thuận lợi, gây cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; khắc phục tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chức thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC. Công tác rà soát, đánh giá tập trung vào các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, UBND xã trên địa bàn, đặc biệt là các quy định, TTHC có số lượng phát sinh nhiều và liên quan trực tiếp đến đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh để kiến nghị Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC.
Về tổ chức thực hiện
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; tổ chức phổ biến, quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng và kết quả đã triển khai. Hoàn thành việc rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/8/2022.
 Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai để có biện pháp xử lý đối với những cơ quan, đơn vị không thực hiện, không báo cáo kịp thời các nội dung theo kế hoạch để xem xét, quyết định; xem xét, đánh giá chất lượng rà soát, dự thảo quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC; tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, đánh giá của tỉnh kèm phương án được phê duyệt gửi Văn phòng Chính phủ, bộ, ngành liên quan.
Với việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC đúng thời hạn, có thể thấy rằng công tác cải cách TTHC được Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long quan tâm chỉ đạo thực hiện./.
Đắc Hoàn
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính