Vĩnh Long ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng

11/02/2022

Để công tác kiểm soát TTHC năm 2022 của tỉnh đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Quyết định 3587/QĐ-UBND ngày 24/12/2021).

Về mục tiêu, yêu cầu
Nhằm thực hiện nghiêm, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh theo chủ trương, định hướng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, theo hướng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan giải quyết TTHC; tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, góp phần tạo niềm tin, sự đồng thuận của xã hội với công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.
Nội dung Kế hoạch phải đảm bảo đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 gắn với kết quả cụ thể trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý giữa các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát TTHC. Đồng thời, huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC.
Nội dung nhiệm vụ
Thứ nhất, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC theo quy định.
Thứ hai, nâng cao chất lượng công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC thông qua rà soát các quy định, TTHC có đối tượng chịu sự tác động lớn, hồ sơ phát sinh nhiều, liên quan trực tiếp đến đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, những vấn đề “nóng”, “bức xúc”, có nhiều phản ánh, bất cập, từ đó đề xuất các phương án, sáng kiến đơn giản hóa TTHC, trình Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Trung ương sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và thực thi phương án thuộc thẩm quyền của địa phương.
Thứ ba, công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo 100% danh mục các TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh công bố phù hợp với quy định của văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy định của Trung ương. Vận hành, tích hợp, khai thác, quản lý có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; đảm bảo 100% TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh được công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và là thông tin chính xác để người dân, doanh nghiệp tra cứu, thực hiện các quy định về TTHC.
Thứ tư, tổ chức triển khai các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.
Thứ năm, tiếp nhận, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh. Công khai, niêm yết, tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp về địa chỉ tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định.
Thứ sáu, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC. Tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên đăng tin, bài có liên quan tới hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của các sở, ngành, UBND cấp huyện.
Thứ bảy, củng cố, kiện toàn hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC (khi có sự thay đổi); tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ kiểm soát TTHC. Tổng hợp các phản ánh, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện để giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
Thứ tám, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC. Tập trung kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế; xác định rõ nguyên nhân, cơ quan, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm trong sai sót, hạn chế và xử lý kịp thời theo quy định pháp luật.
Thứ chín, nâng cấp cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng thông tin và phần mềm ứng dụng, bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình khai thác, sử dụng các hệ thống. Đẩy mạnh tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
Thứ mười, hỗ trợ xác thực thông tin công dân, doanh nghiệp thông qua việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu khác liên quan; hỗ trợ việc nộp, thanh toán trực tuyến thuế, phí, lệ phí thông qua kết nối với hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc các hệ thống thanh toán trực tuyến hợp pháp khác.
Tổ chức thực hiện
Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xác định các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Kế hoạch công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị mình đảm bảo phù hợp với các nội dung, yêu cầu theo Kế hoạch kiểm soát TTHC của tỉnh. UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã trên địa bàn xây dựng nội dung kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh./.
Đắc Hoàn
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính