Mức độ hài lòng của người dân tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 của tỉnh Bình Thuận có nhiều chuyển biến tích cực

11/02/2022

Điều này được khẳng định qua kết quả thực hiện đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục
hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 do UBND tỉnh Bình Thuận đã công bố (Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 14/12/2021).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, các cơ quan, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc việc tự đánh giá và gửi kết quả về cho Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, tổng hợp. Việc đánh giá được thực hiện tại cả ba cấp chính quyền. Tại cấp tỉnh: Trung tâm hành chính công tỉnh thực hiện việc tổng hợp kết quả đánh giá thông qua hình thức thu nhận thông tin bằng Phiếu lấy ý kiến các tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp tại Quầy tiếp nhận và trả kết quả của sở, ngành đặt tại Trung tâm và việc tự đánh giá nội bộ của các cơ quan, đơn vị thực hiện giải quyết TTHC cấp tỉnh. Tại cấp huyện, cấp xã: Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện thực hiện việc tổng hợp kết quả đánh giá thông qua hình thức thu nhận thông tin bằng Phiếu lấy ý kiến của người dân trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã và việc tự đánh giá nội bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã .
 
Ảnh: Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn được cập nhật đánh giá trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Bình Thuận
 
Về cách thức thực hiện: Trên cơ sở các tiêu chí về tỷ lệ hồ sơ giải quyết dùng hẹn so với tổng số hồ sơ tiếp nhận, quá trình luân chuyển hồ sơ và chất lượng giải quyết hồ sơ qua từng bộ phận có liên quan; việc đánh giá dựa trên tổng hợp kết quả chấm điểm các chỉ số đối với 02 nhóm đối tượng cụ thể: (i) Cá nhân trực tiếp tham gia trong quy trình giải quyết TTHC - nhóm 1. (ii) Cơ quan , đơn vị , địa phương trực tiếp tham gia trong quy trình giải quyết TTHC - nhóm 2. Kết quả xếp hạng , đánh giá của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và UBND cấp huyện, cấp xã Trên cơ sở tự chấm điểm và báo cáo của các cơ quan, địa phương; Văn phòng UBND tỉnh thực hiện thẩm định, tổng hợp và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kết quả đánh giá giải quyết TTHC trong toàn tỉnh năm 2021 (từ ngày 01/12/2020 đến ngày 01/11/2021). Về kết quả:  (1) 12/18 Sở , ngành được đánh giá là “Xuất sắc" và khảo sát mức độ hài lòng là "Rất hài lòng”; 05/18 Sở, ngành được đánh giá là “Tốt" và khảo sát mức độ hài lòng là "Hài lòng"; 01/18 Sở, ngành được đánh giá là “Khá" và khảo sát mức độ hài lòng là "Bình thường". (2) 10/10 UBND cấp huyện được đánh giá là “Tốt" và Khảo sát mức độ hài lòng là “Hài lòng”. (3) Đối với UBND cấp xã: 41/124 địa phương được đánh giá là “ Xuất sắc" và Khảo sát mức độ hài lòng là “Rất hài lòng"; 80/124 địa phương được đánh giá là “Tốt" và Khảo sát mức độ hài lòng là “Hài lòng"; 02/124 địa phương được đánh giá là “Khá" vả khảo sát mức độ hài lòng là “Bình thường "; 01/124 địa phương không thực hiện đánh giá nên xếp loại "yếu" và khảo sát mức độ hài lòng là “Rất không hài lòng".
Theo đánh giá của UBND tỉnh, kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của phần lớn các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tại cấp huyện 05 địa phương đã cải thiện từ mức xếp loại “Khá" trong năm 2020 thành mức xếp loại “Tốt ” trong năm 2021. Hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp được các ngành, các cấp giải quyết tương đối đảm bảo về chất lượng và tiến độ theo quy định. Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong giải quyết TTHC được cải thiện; trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công vụ của mỗi công chức, viên chức và cơ quan nhà nước được nâng cao. Tỷ lệ hồ sơ của người dân , doanh nghiệp thực hiện giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trong toàn tỉnh đã được cải thiện so với các năm trước, nhất là tại các cơ quan cấp tỉnh và huyện.
 Về tồn tại hạn chế: Tại cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị ba năm liên tiếp đánh giá chỉ xếp loại ở mức “Khá”; đặc biệt , vẫn còn có 01/124 xã xếp loại “Yếu” do không thực hiện việc tự chấm điểm theo quy định. Tỷ lệ hồ sơ của người dân, doanh nghiệp thực hiện giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trong toàn tỉnh có cải thiện nhưng vẫn còn thấp và đa số ở cấp huyện. Phần lớn UBND cấp huyện và một số cơ quan cấp tỉnh giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, doanh nghiệp còn chậm. Vẫn còn trường hợp công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC được đánh giá chi hoàn thành từ 70 % đến dưới 100% nhiệm vụ.
Việc khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc tiếp nhận và giải quyết TTHC được UBND tỉnh Bình Thuận định kỳ hàng năm. Qua đó giúp UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính công và nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn. Đồng thời, giúp UBND tỉnh có thêm thông tin để đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong toàn tỉnh.
Nguyễn Cường
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính