Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh Tây Ninh: Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong ba lĩnh vực trọng điểm

11/02/2022

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 (Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 21/12/2021).
 

Kế hoạch xác định các mục tiêu chính là: (i) Triển khai, cụ thể hoá các nội dung Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; (ii) Thực hiện có hiệu quả, có trọng tâm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, chú trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; (iii) Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính ở ba lĩnh vực trọng điểm là cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và xây dựng chính quyền điện tử; (iv) Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính công khai, minh bạch hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao.
 
Ảnh: Cổng Dịch vụ công của tỉnh Tây Ninh tiếp nhận, giải quyết hiệu quả hồ sơ trực tuyến của người dân, tổ chức
Trên cơ sở đó, tỉnh Tây Ninh tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ cụ thể về cải cách TTHC trong năm 2022 gồm: (1) Quán triệt đến cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. (2) Nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ nhận một cửa các cấp. Tiếp tục thực hiện việc công bố, công khai, minh bạch và niêm yết đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết tại 3 cấp chính quyền; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. (3) Đẩy mạnh truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC bằng nhiều hình thức thiết thực, đặc biệt là tuyên truyền về quy trình giải quyết TTHC, cách thực hiện phản ánh, kiến nghị qua Cổng DVC tỉnh Tây Ninh, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4... Tăng cường tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với tổ chức, cá nhân về TTHC, nhất là các TTHC liên quan đến các lĩnh vực: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng, đầu tư, thuế, hải quan. (4) Thực hiện liên thông toàn bộ, toàn diện quy trình giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai và thủ tục thực hiện nghĩa vụ tài chính thuế trên địa bàn tỉnh giữa ngành thuế và tài nguyên - môi trường để tạo tạo môi trường công khai, minh bạch, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. (5) Kiện toàn và bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, có đạo đức, tác phong tốt làm việc chuyên trách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. (6) Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc, đặc biệt là giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cho tổ chức và cá nhân.
Bên cạnh đó, tỉnh xác định cụ thể các nhiệm vụ trong xây dựng và phát triển chính phủ điện tử để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, như: Hoàn thiện và mở rộng các hệ thống thông tin, hạ tầng kỹ thuật nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sử dụng có hiệu quả, đúng quy định các hệ thống thông tin nhằm tăng cường trao đổi văn bản điện tử, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; các hệ thống thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp (Cổng thông tin điện tử, Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công, Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh,...).
UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan ngành dọc trên địa bàn, Báo Tây Ninh, Đài phát thanh và Truyền hình, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch. Giao Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò là đơn vị chủ trì tham mưu chung cho tỉnh về công tác cải cách hành chính cũng như việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát TTHC của tỉnh; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, địa phương trong quá trình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát TTHC để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Nguyễn Cường
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính