Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP

07/02/2022

Để cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh của tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần nâng cao vị trí của nước ta trên các bảng xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh, ngày 20 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Tại Kế hoạch, Tỉnh đã đặt các mục tiêu cụ thể: Phấn đấu và duy trì thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp xuống dưới 03 ngày; 90 – 100% thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trực tuyến; tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số nộp thuế theo mục tiêu đề ra: Đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thuế, đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản, giải quyết tranh chấp thương mại; đẩy mạnh thực hiện nộp thuế điện tử; rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục xuất khẩu; cải thiện điểm số, duy trì thứ hạng chỉ số tiếp cận điện năng; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; tháo gỡ 100% khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Vĩnh Phúc nằm trong nhóm 15 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước.
Để đạt được mục tiêu trên, tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ chung cho các sở, ban, ngành thuộc tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh; đẩy mạnh cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đẩy mạnh cải cách về đăng ký, quản lý đất đai; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số; tawg cường cải cách TTHC; thực hiện nhiệm vụ đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tiếp nhận, xử lý kịp thời, hiệu quả các phản ánh, kiến nghị; phát triển hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch, thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch.
Việc ban hành Kế hoạch là căn cứ quan trọng để các cấp, các ngành của tỉnh Vĩnh Phúc phát huy những kết quả đã đạt được để triển khai có hiệu quả công tác này trong năm 2022 và những năm tiếp theo./.
           
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính