Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tỉnh Hà Giang năm 2022

16/05/2022

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử được UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ tổ chức vào ngày 13 tháng 5 năm 2022, bằng hình thức trực tiếp đối với các sở, ngành và trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự tập huấn tại điểm cầu UBND tỉnh Hà Giang.
 
Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các đồng chí báo cáo viên Cục Kiểm soát TTHC.
Để hội nghị tập huấn trực tuyến chất lượng, hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tham dự tập huấn nghiêm túc và giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực UBND tỉnh kết quả tham gia tập huấn của công chức, viên chức được triệu tập. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đối với công chức, viên chức tham dự tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác học tập, tiếp thu nội dung các chuyên đề bài giảng, mạnh dạn trao đổi với báo cáo viên về những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ ở cơ quan. Đồng thời, đề nghị các đồng chí báo cáo viên trong quá trình truyền đạt cần cập nhật những kiến thức mới, dành thời gian trao đổi, thảo luận để phát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên; chú trọng việc vận dụng, làm mẫu các quy trình nghiệp vụ để giúp học viên tiếp thu bài giảng một cách tốt nhất...
Trong thời gian một ngày, gần 860 đại biểu là công chức, viên chức trực tại Bộ phận Một cửa các cấp, ngành được báo cáo viên của Cục Kiểm soát TTHC truyền đạt 5 chuyên đề: Những nội dung đổi mới trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Hướng dẫn về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Tái cấu trúc quy trình TTHC, tích hợp cung cấp DVCTT, chuẩn hóa danh mục kết quả giải quyết TTHC; Giới thiệu về Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công. Các báo cáo viên cũng đã trình bày, thông tin đến đại biểu về một số tình hình, kết quả trong thực hiện các nhiệm vụ nêu trên tại địa bàn tỉnh Hà Giang. Đồng thời, các đại biểu cũng đã thảo luận, trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các quy trình nghiệp vụ có liên quan tại địa phương.
Thông qua tập huấn, trang bị cho công chức, viên chức trực Bộ phận Một cửa các cấp những kiến thức cơ bản, cần thiết trong quá trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; góp phần nâng cao năng lực, nghiệp vụ của công chức, viên chức làm công tác kiểm soát TTHC, đảm bảo thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ kiểm soát TTHC.
Nguyễn Đức Mạnh
Trung tâm phục vụ HCC tỉnh Hà Giang