Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Bắc Giang

27/06/2022

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã thay mặt UBND tỉnh ký Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh (Báo cáo số 65/BC-UBND ngày 11/6/2022).

Theo Báo cáo, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Bắc Giang 6 tháng đầu năm 2022 và đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể như:
Một là, thực hiện các giải pháp chuyển số theo “Chương trình chuyển đổi số quốc gia năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính. Toàn tỉnh hiện đang cung cấp 1.393 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (579 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 814 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) trên Cổng dịch vụ công tỉnh; đã tích hợp 504 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia.
Sở Thông tin và Truyền thông ký thỏa thuận hơp tác với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Giang mở tài khoản cho 100% đơn vị có TTHC giải quyết tại Bộ phận một cửa điện tử cấp tỉnh đến cấp xã; tạo mã QR Code thanh toán được niêm yết tại Bộ phận một cửa các cấp phục vụ người dân và doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt.
Hai là, tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh gắn với đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương và kiểm tra, giám sát. Trước tình trạng giải quyết quá hạn hồ sơ TTHC, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chấn chỉnh công tác giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh (Công văn số 1725/UBND-KSTT ngày 21/4/2022; thực hiện kiểm tra việc giải quyết TTHC tại 05 đơn vị: huyện Tân Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Ngạn và Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 03 phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến quy định, TTHC; kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị đã được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng quy định.
Ba là, tập trung dỡ bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh do chồng chéo, mâu thuẫn, không hợp lý, khác biệt của các quy định pháp luật. Cụ thể: ban hành Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định một số nội dung về quản lý và trình thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư khi Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Với nỗ lực của các cấp, các ngành trong cải thiện môi trường kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả nhất định về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, cụ thể như: tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2022 cao nhất cả nước (đạt 24,03%); giá trị sản xuất công nghiệp đứng thứ 4 cả nước (5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 15,2 tỷ USD, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2021); thu hút FDI liên tục duy trì trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.
Về vị trí của Bắc Giang trên bảng xếp hạng các chỉ số, tuy đã đạt được những kết quả đáng khích lệ song vẫn chưa được như mong muốn. Cụ thể: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bắc Giang năm 2021 tăng 0,76 điểm và tiếp tục nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành khá nhưng xếp hạng thấp hơn 4 bậc so với năm 2020 (đứng thứ 31/63 tỉnh, thành phố); Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2021 của tỉnh Bắc Giang đạt trên 90%, song vẫn thấp hơn 5 bậc so với năm 2020 (đứng thứ 8/63 tỉnh thành); Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), năm 2020, Bắc Giang vẫn giữ được vị trí thuộc nhóm khá, nhưng đã thấp hơn 9 bậc so với năm 2019 (năm 2021 không xếp hạng). Điều này cho thấy Bắc Giang cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo./.
Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.