Bình Thuận phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ

20/03/2017

Ngày 28 tháng 02 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 652/KH-UBND để triển khai các nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Với mục tiêu tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả các cơ chế, chính sách và giải pháp cải thiện về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Bình Thuận, Kế hoạch đã xác định: phấn đấu đến hết năm 2017 thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về thu - nộp thuế, bảo hiểm xã hội; thủ tục cấp phép xây dựng; thủ tục kết nối, cấp, thoát nước; thủ tục đăng ký sở hữu tài sản; thủ tục tiếp cận điện năng; đăng ký quyền sở hữu, tài sản; thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;…
Để đạt được các mục tiêu cải cách nêu trên, Ủy ban nhân dân Tỉnh giao nhiệm vụ và giải pháp đối với từng Sở, ban, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Cụ thể:
Về nhiệm vụ, giải pháp chung: Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức về đạo đức công vụ; chống quan liêu, sách nhiễu đảm bảo nguyên tắc chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp. Công khai quy trình và cán bộ xử lý hồ sơ, tăng cường thanh tra công vụ; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, sách nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại và quan tâm giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Người đứng đầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về giải trình và giải quyết các kiến nghị.
Về nhiệm vụ cụ thể đối với từng sở, ngành, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:
- Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước theo Chỉ chị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Theo dõi, giám sát việc khắc phục các tồn tại được nêu trong báo cáo đánh giá hàng năm về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Bình Thuận.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư ngoài việc phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện đầy đủ, nhất quán nhiệm vụ cải cách quy định tại Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành còn phải tăng cường công tác quản lý đấu thầu, đẩy mạnh triển khai đấu thầu qua mạng điện tử để góp phần nâng cao chỉ số về khởi sự kinh doanh, giảm bớt chi phí thời gian, chi phí gia nhập thị trường của doanh nghiệp; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thực hiện tốt các thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư để thu hút nguồn vốn cho đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng của tỉnh. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân Tỉnh lưu ý Sở Kế hoạch và Đầu tư phải chú trọng, chủ động tham mưu, đề xuất các chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp công nghệ cao.
- Sở Xây dựng thực hiện cơ chế một cửa liên thông, kết nối điện tử, đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng. Bên cạnh đó, phải quy định thống nhất quy trình đấu nối cấp, thoát nước; triển khai việc đăng ký đấu nối trực tuyến, rút ngắn thời gian thực hiện kết nối cấp, thoát nước cho doanh nghiệp; chủ động tăng cường kiểm soát chất lượng công trình; quản lý và cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
- Sở Tài nguyên và Môi trường cần chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế thực hiện cơ chế liên thông giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai và các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Công khai thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm của các cơ sở sản xuất kinh doanh.
- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Điện lực Bình Thuận đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian thỏa thuận vị trí, đấu nối, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận điện năng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động quảng bá tiếp thị sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường; định hướng khách hàng và nâng cao mức độ tinh thông của người tiêu dùng.
- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thực hiện tốt “Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới”.
- Cục Thuế tỉnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục về thuế, tiền thu từ phí, lệ phí. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu triển khai xây dựng hệ thống cấp mã số tự động cho doanh nghiệp.
- Yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện tốt các giải pháp cải thiện và minh bạch hóa thông tin tín dụng và đổi mới quy trình cho vay nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận tốt các nguồn vốn tín dụng của ngân hàng trên địa bàn, nhất là chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn và xuất khẩu.
- Bảo hiểm xã hội Tỉnh thực hiện nghiêm các quy định, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đơn giản hóa hồ sơ, quy trình và thực hiện giao dịch điện tử trong kê khai, thu, chi và giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- Sở Tư pháp thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính tư pháp theo đúng tinh thần của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Luật Phá sản 2014; rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án; hỗ trợ hoạt động của tòa án, cơ quan thi hành án, thừa phát lại, luật sư. Bên cạnh đó, Tỉnh giao Sở Tư pháp tổ chức nghiên cứu phát triển về số lượng và chất lượng quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương; công khai thông tin đầy đủ, kịp thời về đội ngũ luật sư, quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn.
- Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; tăng cường hỗ trợ các sở, ngành, địa phương ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm máy vi tính trong công tác quản lý nhà nước, trong giải quyết thủ tục hành chính; đưa bộ thủ tục hành chính vào thực hiện trực tuyến ở mức độ 3 và 4; và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
- Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện tốt các Chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình thuận giai đoạn 2016-2020 để hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao mức độ tinh vi của quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa.
- Chi cục Hải quan tỉnh Bình Thuận áp dụng rộng rãi thủ tục Hải quan điện tử tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa và thời gian thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành; hướng dẫn, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại tỉnh lần đầu.
- Thanh tra tỉnh thực hiện tốt việc điều phối, giám sát công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của các sở, ngành, địa phương theo hướng lồng ghép, phối hợp và kế thừa kết quả hoạt động giữa các cơ quan; kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra (không quá một lần/năm), trừ trường hợp thanh kiểm tra đột xuất bảo đảm khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo, lợi dụng công tác thanh tra, kiểm tra để gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp.
- Hiệp hội Doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành nghề và các cơ quan phát thanh, truyền hình tỉnh Bình thuận cùng với Sở Thông tin và truyền thông tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông cho doanh nghiệp, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức kinh doanh, tôn trọng pháp luật; đưa tin về các các điển hình tiến tiến trong việc góp phần cải thiện tốt môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch, Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của từng ngành, từng địa phương; hàng quý, 6 tháng và 01 năm báo cáo tình hình triển khai gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ theo quy định./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính