Quảng Bình cam kết rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính

29/03/2017

Ngày 20 tháng 3 năm 2017, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình có Công văn số 401/STP-KSTT về hướng dẫn  thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính gửi các sở, ban, ngành chuyên môn, các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố.

 

Yêu cầu rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời hạn pháp luật quy định đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tại Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 và tại Công văn số 327/UBND-NC ngày 06/3/2017.
Để thực hiện đúng Kế hoạch, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, chỉ đạo các đơn vị, địa phương trực thuộc thực hiện các công việc sau:
Một là, tổ chức đăng ký cam kết thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo mẫu kèm theo, đảm bảo rút ngắn tối thiểu 10% tổng số thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền so với thời hạn được pháp luật quy định; niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính cam kết rút ngắn thời hạn giải quyết tại các địa điểm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và trên trang thông tin điện tử (nếu có), đồng thời, gửi Sở Tư pháp trước ngày 15/4/2017 để tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra theo chế độ báo cáo, kiểm tra định kỳ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.
Hai là, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời gian đã cam kết. Đồng thời, phải thể hiện trong Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn thời gian trả kết quả gửi cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 327/UBND-NC.
Mẫu danh mục thủ tục hành chính cam kết rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết so với thời hạn được pháp luật quy định kèm theo Công văn này được đăng tải trên địa chỉ: http://stp.quangbinh.gov.vn, chuyên mục Cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính để các đơn vị, địa phương thực hiện ./.
Tạ Thị Thanh Thủy
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.
 
File đính kèm