Năm 2017, tỉnh Lạng Sơn sẽ kiểm tra 5 Sở, ngành và 5 đơn vị cấp huyện về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

30/03/2017

Ngày 21/3/2017, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
 

Theo đó, Đoàn Kiểm tra do Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn và đại diện một số sở, ngành là thành viên sẽ tiến hành kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016-2017 trên địa bàn tỉnh như: công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; công tác đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến, thẩm định về quy định thủ tục hành chính của cơ quan chủ trị soạn thảo; công tác công bố, công khai thủ tuc hành chính tại cơ quan, đơn vị; việc giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo kế hoạch của tỉnh; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.
Thời gian tiến hành kiểm tra được dự kiến là trong quý III, đầu quý IV năm 2017. Đoàn Kiểm tra sẽ thông báo thời gian kiểm tra cụ thể cho các đơn vị đến kiểm tra. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra năm 2017 gồm 5 Sở, ngành (Sở Y tế, Xây dựng, Công thương, Ngoại vụ, Nông nghiêp và Phát triển nông thông) và 5 đơn vị cấp huyện (gồm: UBND huyện Cao Lộc, Đình Lập, Hữu Lũng, Bắc Sơn và UBND thành phố Lạng Sơn).
Cơ quan, đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với Đoàn Kiểm tra trong quá trình thực hiện kiểm tra; gửi báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho Đoàn Kiểm tra chậm nhất trước 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Đoàn Kiểm tra đến làm việc; báo cáo trung thực, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin, tài liệu đã cung cấp; tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận của Đoàn Kiểm tra; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các thiếu sót (nếu có) trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị.
Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, Sở Tư pháp được giao phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thành viên Đoàn Kiểm tra; dự thảo Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra; thông báo lịch kiểm tra đến các cơ quan, đơn vị được kiểm tra và phối hợp với sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch; liên hệ với cơ quan, đơn vị được kiểm tra để thu thập và sử dụng các thông tin, hồ sơ, tài liệu do cơ quan, đơn vị được kiểm tra cung cấp phục vụ cho việc kiểm tra; tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch và kịp thời báo cáo kết quả kiểm tra với cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra để ban hành và thông báo kết quả kiểm tra cho các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.
Tạ Thị Thanh Thủy
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính