Quảng Ngãi quyết tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

04/04/2017

Quyết tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi được thể hiện thông qua hàng loạt các chỉ đạo, điều hành liên quan đến việc công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính trong thời gian qua. Đó là việc ban hành các Kế hoạch Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (số 987/KH-UBND ngày 28/2/2017), Kế hoạch Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (số 1285/KH-UBND ngày 15/3/2017), Kế hoạch Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (số 1287/KH-UBND ngày 15/3/2017).

Một trong những mục tiêu được đề ra tại Kế hoạch Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Ngãi là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải phóng nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Mục tiêu cụ thể là cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, phấn đấu rút ngắn 30% thời giản giải quyết thủ tục hành chính so với khung thời gian quy định chung của Trung ương. Bên cạnh việc đề ra phạm vi, cách thức rà soát, Danh mục quy định, thủ tục hành chính cần rà soát tập trung vào các lĩnh vực tác động trực tiếp tới chỉ tiêu thành phần của chỉ số Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh xác định tại Nghị quyết số 19, gồm: Nhóm quy định, thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đầu tư, dược phẩm, mỹ phẩm, tiếp cận điện năng, quản lý thị trường, đường bộ, xây dựng, thủy sản, trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y,  quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của 6 sở ngành và các đơn vị liên quan. Ngoài ra, Kế hoạch cũng xác định các Sở, ban,ngành, ỦY bannhaan dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã cần chủ động quyết định việc rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan mình theo hướng ưu tiên tập trung rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, ngân hàng, đất đai, xây dựng, giao dịch hợp đồng… và những lĩnh vực có số lượng hồ sơ giải quyết lớn.
Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ rà soát thủ tục hành chính, công tác kiểm tra cũng được quan tâm nhằm phát hiện và có biện pháp xử lý những sai phạm, hạn chế trong triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao tính hiệu quả trong thực hiện quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính. Nội dung kiểm tra được xác định trên tất cả các mặt của công tác kiểm soát thủ tục hành chính gồm: Chỉ đạo điều hành; đánh giá tác động và tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định, thủ tục hành chính; công bố, niêm yết công khai; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. Bên cạnh việc kiểm tra định kỳ tại 02 Sở, 02 đơn vị cấp huyện và 02 đơn vị cấp xã được xác định cụ thể, Giám đốc Sở Tư pháp có thể tổ chức kiểm tra đột xuất. Hình thức kiểm tra có thể trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua nghiên cứu báo cáo, văn bản,tài liệu của cơ quan, đơn vị được kiểm tra.
Với hoạt động truyền thông, tỉnh Quảng Ngãi xác định đây là công tác có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp,t húc đẩy sự quyết tâm của các cấp, các ngành khắc phục khó khăn, thách thực để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Truyền thông được thực hiện không chỉ bằng việc thường xuyên cung cấp, phản ánh thông tin kịp thời cho báo chí, các cơ quan, người dân và doanh nghiệp về kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, mà còn dưới hình thức tổ chức các hội nghị tập huấn, phát hành tờ rơi, tờ gấp, tổ chức đối thoại, tọa đàm về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.../.
Nguyễn Thị Trà Lê
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Khối Kinh tế tổng hợp