Bình Thuận phê duyệt Danh mục các thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh

11/05/2017

UBND tỉnh Bình Thuận xác định có 1.136 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của 18 sở, ban ngành; 271 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp huyện; 94 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.
 

Ngày 12 tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 926/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Để đảm bảo tổ chức thực hiện được thống nhất tại cả ba cấp chính quyền trên địa bàn, ngày 26 tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục qua dịch vụ bưu chính công ích.

Danh mục thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Theo Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017,  Sở Y tế có số lượng thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích nhiều nhất, với 146 thủ tục hành chính; tiếp đó là Sở Công Thương với 132 thủ tục hành chính, Sở Tư pháp với 114 thủ tục hành chính, Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch đầu tư có số lượng bằng nhau đều là 90 thủ tục hành chính;…
Quyết định này cũng xác định 114 thủ tục hành chính thuộc 10 sở, ban, ngành không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong đó, nhiều nhất là Sở Tư pháp với 24 thủ tục hành chính, tiếp theo là Sở Văn hóa thể thao và Du lịch với 20 thủ tục hành chính, sở Y tế với 15 thủ tục hành chính;…
Đáng nói là có 7 sở, ban, ngành thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 100% các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền, gồm: Sở Công Thương (132 thủ tục hành chính), Ban Dân tộc (3 thủ tục hành chính), Sở Khoa học và Công nghệ (70 thủ tục hành chính), Sở Kế hoạch và Đầu tư (90 thủ tục hành chính), Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (50 thủ tục hành chính), Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng (39 thủ tục hành chính).
Danh mục thủ tục hành chính của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Theo Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017, có 271 thủ tục hành chính tại cấp huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, tập trung vào 29 lĩnh vực, như: Đấu thầu; thành lập và hoạt động của hợp tác xã; thành lập và hoạt động hộ kinh doanh; giáo dục và đào tạo; bảo trợ xã hội; tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức phi chính phủ; quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo; hộ tịch; chứng thực; lĩnh vực bồi thường; trợ giúp pháp lý;… Trong đó, số lượng nhiều nhất là lĩnh vực Đấu thầu với 62 thủ tục hành chính; tiếp đó là bảo trợ xã hội với 33 thủ tục hành chính; giáo dục đào tạo với 31 thủ tục hành chính; thành lập và hoạt động của hợp tác xã với 19 thủ tục hành chính;…
Tại cấp xã, 94 thủ tục hành chính được lựa chọn đưa vào danh mục tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, tập trung vào 18 lĩnh vực. Trong đó, nhiều nhất là lĩnh vực đấu thầu với 35 thủ tục hành chính, tiếp đó là hộ tịch với 14 thủ tục hành chính, 45 thủ tục hành chính còn lại thuộc các lĩnh vực như: bảo trợ xã hội; người có công; phòng, chống tệ nạn xã hội; chứng thực; bồi thường; thi đua khen thưởng; tín ngưỡng tôn giáo; môi trường; công nghiệp tiêu dùng;…
Cũng theo Quyết định nêu trên, số lượng thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại cấp huyện là 28 thủ tục hành chính và tại cấp xã là 23 thủ tục hành chính. Đây là các thủ tục theo quy định người thực hiện phải trực tiếp đến để ký hoặc điểm chỉ vào giấy tờ, sổ theo dõi.…Ví dụ: Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, theo quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP các bên tham gia hợp đồng, giao dịch phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực; thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài, theo quy định tại Luật Hộ tịch các bên phải thực tiếp thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch, bên nhận và bên cho phải có mặt để làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con và ký vào sổ hộ tịch; thủ tục chứng thực di chúc, người lập di chúc phải ký trước mặt người chứng thực; thủ tục đăng ký kết hôn, các bên phải trực tiếp thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch, hai bên nam nữ phải có mặt để ký vào giấy kết hôn, số bộ hộ tịch và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn;….
Việc Bình Thuận sớm ban hành danh mục các thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, xác định rõ những thủ tục không tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, góp phần giảm thời gian, chi phí, công sức đi lại, chờ đợi cho công dân trong quá trình thực hiện, nâng cao chất lượng dịch vụ công của tỉnh./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính