Thái Nguyên triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp

19/06/2017

Ngày 06 tháng 6 năm 2017, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản số 2185/UBND-TCD chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính theo thẩm quyền và do Văn phòng Chính phủ chuyển đến. Phạm vi phản ánh, kiến nghị tiếp nhận gồm: hành vi chậm trễ, gây phiền hà, thực hiện không đúng của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế; những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện một số nhiệm vụ để triển khai nội dung này. Cụ thể: Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; Văn phòng UBND tỉnh (trực tiếp là Ban Tiếp công dân tỉnh) làm đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các cấp xử lý dứt điểm phản ánh, kiến nghị của người dân. Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh được giao nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới người dân và doanh nghiệp về hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vnhttp://doanhnghiep.chinhphu.vn ./.
 
Phạm Thị Thanh Hà
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Khoa giáo, Văn xã
File đính kèm