Bình Thuận đẩy mạnh thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

19/06/2017

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Bình Thuận tổ chức Hội nghị Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có Thông báo số 136/TB-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2017 chỉ đạo, quán triệt nhiệm vụ tới các Sở, ban, ngành, địa phương.

Hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” có sự tham dự đông đảo của Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân đân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề cùng đại diện hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 cho thấy, chỉ số PCI của Bình Thuận xếp thứ 32, giảm 6 bậc so với năm 2015. Trong đó, các vướng mắc, tồn tại chủ yếu tập trung ở tiêu chí tiếp cận đất đai, tính minh bạch tiếp cận thông tin,…đặc biệt một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.
Bình Thuận xác định 08 tồn tại, hạn chế lớn cần khắc phục, cải thiện
Một là, một số cơ chế, chính sách về đất đai, tín dụng chưa ổn định làm cho doanh nghiệp khó tiên lượng để quyết định đầu tư, dẫn đến rủi ro trong kinh doanh, khó khăn cho doanh nghiệp khởi nghiệp.
Hai là, thủ tục hành chính một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, chưa được các bộ, ngành trung ương đơn giản hóa, nhất là các quy định thủ tục hành chính về ngành nghề kinh doanh có điều kiện làm gia tăng chi phí gia nhập thị trường của doanh nghiệp.
Ba là, công tác thông tin về quy hoạch, kế hoạch, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất và các cơ chế chính sách về thuế, chính sách ưu đãi hỗ trợ cho các doanh nghiệp,….của một số sở, ngành, địa phương cho doanh nghiệp chưa đầy đủ, kịp thời.
Bốn là, việc tiếp cân nguồn lực của doanh nghiệp còn hạn chế nhất là tiếp cận đất đai, nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh vẫn còn khó khăn.
Năm là, tinh thần trách nhiệm, tính năng động, quan hệ phối hợp giữa một số sở, ngành, địa phương trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp có nơi, có lúc chưa tốt.
Sáu là, năng lực, trình độ, mức độ tinh thông nghiệp vụ, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức trực tiếp làm việc với doanh nghiệp còn hạn chế; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính không đầy đủ, làm cho doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp.
Bảy là, công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp còn chồng chéo, trùng lắp, nhất là thanh tra chuyên ngành; còn nặng về xử phạt chứ chưa chú trọng làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền cho doanh nghiệp tuân thủ và thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Tám là, công tác thông tin tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý, phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp hiệu quả chưa cao; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu.
Nhiệm vụ cần tập trung để cải thiện môi trường đầu tư, phấn đấu nâng cao chỉ số PCI của tỉnh
Các Sở, Ban, ngành, chính quyền cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Cuối năm 2017, phấn đấu hình thành Trung tâm hành chính của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh chóng, kịp thời. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp; công khai kịp thời, đầy đủ quy hoạch, kế hoạch, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, kết quả tiếp nhận và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên website của đơn vị mình. Quan tâm công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm việc với doanh nghiệp. Quán triệt cho cán bộ công chức, viên chức về đạo đức công vụ; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp. Các sở, ngành và địa phương thường xuyên rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách bất cập, tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lợi, đúng quy định của pháp luật.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ngành thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể: (1) Sở Nội vụ tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước. (2) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về trách nhiệm giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư để thu hút tốt nguồn vốn xã hội cho đầu tư phát triển. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ, nhất quán quy định tại Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành về khởi sự kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. (3) Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh liên thông trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Công khai thủ tục hành chính về đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản, hồ sơ hoàn công tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký tài sản hình thanh từ quá trình xây dựng một cách thông thoáng và minh bạch. (4) Sở Xây dựng thực hiện cơ chế một cửa liên thông, kết nối điện tử; đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan; quy định thống nhất quy trình đấu nối cấp, thoát nước, triển khai việc đăng ký đấu nối trực tuyến, rút ngắn thời gian thực hiện kết nối cấp, thoát nước cho doanh nghiệp. (5) Sở Công Thương phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Điện lực tỉnh Bình Thuận đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian thỏa thuận vị trí, thời gian đấu nối, tạo điều kiện thuận lợi doanh nghiệp tiếp cận điện năng phục vụ sản xuất, kinh doanh. (6) Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính về thuế; triển khai xây dựng hệ thống cấp mã số tự động cho doanh nghiệp. (7) Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020. Tăng cường hỗ trợ các sở, ngành, địa phương ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm máy vi tính trong công tác quản lý nhà nước, trong giải quyết thủ tục hành chính, đưa bộ thủ tục hành chính vào thực hiện trực tuyến ở mức độ 3 và 4. (8) Thanh tra tỉnh thực hiện tốt việc điều phối, giám sát công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của các sở, ngành, địa phương theo hướng lồng ghép, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo; lợi dụng công tác thanh tra, kiểm tra để gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp.   
Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề đẩy mạnh tuyên truyền vận động doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định; nêu cao đạo đức văn hóa trong kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; chủ động phản ánh với các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; mạnh dạn cung cấp thông tin về việc nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn, vòi vĩnh của cán bộ, công chức, viên chức để các cơ quan chức năng và lãnh đạo tỉnh có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu các sở, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp quán triệt các nhiệm vụ được giao đến cán bộ, công chức thuộc ngành, cấp mình quản lý và có biện pháp triển khai thực hiện tốt để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, góp phần cải thiện chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính