Tiền Giang công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của tỉnh

13/07/2017

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo Quyết định, có 15/18 sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích với 676/1431 thủ tục hành chính đã đăng ký, chiếm tỷ lệ 47,23% tổng số thủ tục hành chính cấp tỉnh. Trong đó, Sở Công Thương đăng ký nhiều nhất là 122 thủ tục và ít nhất là Sở Xây dựng có 02 thủ tục. Riêng Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đang rà soát danh mục thủ tục hành chính của đơn vị để đăng ký bổ sung. Ớ cấp huyện có 96 thủ tục và cấp xã có 21 thủ tục đăng ký thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tuy nhiên, các đơn vị luôn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính trong việc lựa chọn các hình thức phù hợp. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích được quy định tại các Quyết định trên. Đồng thời, giao các sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích có trách nhiệm tổ chức triển khai, niêm yết Danh mục này tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có); tổ chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của các sở, ban, ngành tỉnh góp phần đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, giảm thời gian, chi phí, công sức đi lại, chờ đợi cho công dân trong quá trình thực hiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của tỉnh./.
 
Chiêm Uyên
Phòng Kiểm soát TTHC – Sở Tư pháp Tiền Giang