Bình Phước thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh

11/10/2017

Ngày 27/9/2017, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 2417/QĐ-UBND thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh

 

Quyết định trên được ban hành nhằm cụ thể hóa quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểm soát TTHC và Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 31/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về công tác cải cách TTHC.
Theo Quyết định số 2417/QĐ-UBND, kể từ ngày 01/10/2017 Phòng Kiểm soát TTHC sẽ được thành lập tại Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế, công chức làm công tác kiểm soát TTHC từ Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh. Quyết định này cũng nêu rõ trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị có liên quan, cụ thể:

Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ, tài sản, trang thiết bị, hồ sơ và các tài liệu liên quan đến lĩnh vực kiểm soát TTHC sang Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 01/10/2017.

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh điều chuyển, bố trí biên chế cho Phòng Kiểm soát TTHC theo quy định hiện hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến kiểm soát TTHC để quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện việc tăng, giảm tài sản, trang thiết bị, kinh phí cho Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tư pháp theo quy định.

Quyết định số 2417/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Sở Tư pháp./.

Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC