UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

30/10/2017

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1367/TTg-KSTT ngày 13/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông.


 

Nội dung chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cụ thể như sau: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ: (1) Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện Cơ chế một cửa, một cửa liên thông; (2) Các TTHC liên quan đến cá nhân, tổ chức phải thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức phải được thực hiện tại Bộ phận một cửa trực thuộc cơ quan, đơn vị. (3) Cơ quan, đơn vị thực hiện TTHC liên quan đến nhiều cơ quan, cần chủ động rà soát các TTHC liên thông, quy định rõ thời gian thực hiện các bước giải quyết trong quy trình và xây dựng Quy chế phối hợp giải quyết các TTHC; (4) Giải quyết kịp thời, triệt để các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức; tăng cường công tác kiểm tra, khen thưởng cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác cải cách TTHC và xử lý nghiêm cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC.

Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, bố trí công chức có chuyên môn tại bộ phận một cửa để tiếp nhận, giải quyết nhanh và trả kết quả sớm cho công dân. Các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ./.


Lê Hồng Quang
Phòng Kiểm soát TTHC khối Kinh tế tổng hợp