Quảng Nam thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương

13/11/2017

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 về việc thông qua Phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực Công Thương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Nam.

 

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị đơn giản hóa 10 TTHC lĩnh vực Công Thương. Cụ thể, UBND tỉnh kiến nghị cắt giảm thời gian giải quyết đối với 06 thủ tục, gồm: (1) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG, (2) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG, (3) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán  LPG chai, (4) kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân, (5) cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp, (6) xác nhận khai báo hóa chất sản xuất;  kiến nghị sửa đổi trình tự thực hiện theo hướng thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đối với 02 thủ tục, gồm: (1) Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, (2) xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo; kiến nghị cắt giảm mức thu phí đối với thủ tục đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và kiến nghị bãi bỏ thủ tục xác nhận bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công.
 
Sở Công Thương niêm yết bộ TTHC đã được UBND tỉnh công bố chuẩn hóa tại bộ phận “một cửa”
 
Việc đơn giản hóa 10 TTHC nêu trên sẽ giúp cắt giảm khoảng 64,4% chi phí tuân thủ TTHC trong lĩnh vực Công Thương.
UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Công Thương dự thảo văn bản thực thi Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và gửi các cấp có thẩm quyền Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC trong lĩnh vực Công Thương để xem xét, thực thi.
Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Kim Phượng - Phòng KSTTHC tỉnh Quảng Nam