Quảng Nam phấn đấu tối thiểu 70% thủ tục hành chính thực hiện theo quy trình “4 tại chỗ” tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh

13/11/2017

Theo lộ trình dự kiến, thời hạn đạt được mục tiêu nêu trên là 31/12/2018
 

Ngày 19/10/2017, đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp với Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh (Trung tâm) và các ngành liên quan về việc thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết TTHC (quy trình 4 tại chỗ) tại Trung tâm.
Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo về việc tổng hợp rà soát TTHC, đề xuất phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC; về Kế hoạch thực hiện quy trình 4 tại chỗ tại Trung tâm và tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến, phần mềm đánh giá quy trình giải quyết TTHC tại Trung tâm; các đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến.
 

Đ/c Lê Trí Thanh phát biểu kết luận
Nguồn: vpubnd.quangnam.vn


Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành phối hợp với Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức biệt phái làm việc tại Trung tâm; chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết TTHC của đơn vị mình tại Trung tâm và những vi phạm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức thuộc phạm vi đơn vị mình; tổ chức, sắp xếp, điều phối công việc trong nội bộ và thực hiện đồng bộ các giải pháp để đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. Theo lộ trình, đến ngày 01/01/2018 có tối thiểu 30%; đến 30/6/2018 có tối thiểu 50%; đến 31/12/2018 có tối thiểu 70% TTHC thuộc thẩm quyền của các Sở, Ban, ngành được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm. Việc thực hiện quy trình 4 bước gắn với yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, giao quyền cho công chức, viên chức được biệt phái làm việc tại Trung tâm, phân công lãnh đạo Sở, Ban, ngành trực tiếp ký duyệt hồ sơ để trả kết quả tại Trung tâm; thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, đề xuất đơn giản hóa TTHC; triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết TTHC./.

Kim Phượng - Phòng KSTTHC Quảng Nam