Quảng Nam Phê duyệt thủ tục hành chính bổ sung thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh

13/11/2017

Ngày 08/11/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3954/QĐ-UBND Phê duyệt  thủ tục hành chính (TTHC)  bổ sung thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh (Trung tâm HCC&XTĐT).

 

Theo Quyết định, UBND tỉnh đã phê duyệt bổ sung 95 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị: Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội; Sở Công Thương được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm HCC&XTĐT. Đồng thời hủy bỏ 44 TTHC của Sở Khoa học và Công nghệ  và 07 TTHC của Sở Tài chính đã được UBND tỉnh phê duyệt giải quyết tại Trung tâm HCC&XTĐT theo Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 và Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 30/5/2017.
 
Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành được niêm yết tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh
UBND tỉnh yêu cầu các sở: Nội vụ; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Công Thương có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm HCC&XTĐT để niêm yết, công khai nội dung TTHC tại nơi giải quyết theo đúng quy định hiện hành./.

Lưu Thế Tùng – Phòng KSTTHC Quảng Nam