Tây Ninh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC ngành Tư pháp

04/12/2017

Ngày 21/11/2017, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2779/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa nhóm TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết  của ngành Tư pháp.

 

Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh kiến nghị đơn giản  hóa 03 TTHC  lĩnh vực Tư pháp; theo đó kiến nghị cắt giảm thời gian giải quyết đối với cả 03 thủ tục, gồm: (1) người nước ngoài thường trú tại Việt Nam nhận con nuôi, (2) đăng ký tham dự kiểm tra tập sự hành nghề công chứng, (3) đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên. Đồng thời, kiến nghị bãi bỏ thành phần hồ sơ là giấy khám sức khỏe đối với trường hợp người được nhận làm con nuôi của Thủ tục người nước ngoài thường trú tại Việt Nam nhận con nuôi; đơn giản hóa mẫu tờ khai về hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi (bỏ phần phần ý kiến của Tổ trưởng dân phố/Trưởng thôn về người nhận con nuôi trong tờ khai về hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi).

Việc đơn giản hóa 03 TTHC nêu trên sẽ giúp cắt giảm khoảng 63,77 % chi phí tuân thủ (đối với Thủ tục người nước ngoài thường trú tại Việt Nam nhận con nuôi), khoảng 12,24 % chi phí tuân thủ (đối với Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra tập sự hành nghề công chứng), khoảng 26,20 % chi phí tuân thủ (đối với Thủ tục đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên  trong lĩnh vực Tư pháp).

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị có liên quan gửi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC không thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh cho các bộ, ngành Trung ương xem xét, quyết định sau khi được UBND tỉnh thông qua; trình Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời công bố, công khai các TTHC sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đơn giản hóa.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này./.
Thành Chung – Phòng kiểm soát TTHC tỉnh Tây Ninh