Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Sở Y tế rà soát, kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014

09/02/2018

Ngày 25/01/2017, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có Văn bản số 302/VPUBND-KSTT thông báo về việc xử lý phản ánh của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đề nghị ban hành và công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Văn bản trên được gửi tới Sở Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tiến Dũng về việc xử lý phản ánh nêu trên. Theo đó, đồng chí Phó chủ tịch tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, trên cơ sở Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, xây dựng Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Đồng thời, yêu cầu Sở Y tế rà soát quy định phân cấp quản lý về an toàn thực thẩm thuộc ngành y tế tại Khoản 3, Điều 5 của Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế bảo đảm việc phân cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phù hợp với Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Hiện nay, Sở  Y tế có trách nhiệm báo cáo kết quả xử lý bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 10/02/2018./.

Tạ Thị Thanh Thủy
Cục Kiểm soát TTHC