Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

06/08/2018

Báo cáo công tác cải cách hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cho thấy, 6 tháng đầu  năm 2018, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

Về cải cách thủ tục hành chính
Nhằm tăng cường kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của địa phương, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan; đảm bảo thực hiện đầy đủ quy trình, cách thức rà soát đánh giá theo quy định. UBND tỉnh đã ban hành 09 quyết định công bố 246 TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các sở, ngành và của địa phương. Các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của các cơ quan, đơn vị đều được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ, các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành, thị.
 
 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, đồng thời tham mưu với UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các quy định về đơn giản hóa TTHC; thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, nghiêm túc thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức bằng văn bản khi có sai sót trong quá trình giải quyết các TTHC; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc hành chính, ứng dụng một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính; sử dụng và khai thác có hiệu quả một số phần mềm phục vụ điều hành, quản lý và tác nghiệp chuyên môn như phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, hệ thống thư điện trư công vụ,… theo đúng Kế hoạch số 4879/KH-UBND ngày 27/10/2017 về ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2018. Song song với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, UBND tỉnh còn quan tâm thực hiện nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công.

Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, công tác cải cách hành chính của Tỉnh cũng còn những tồn tại, hạn chế như: Còn hồ sơ giải quyết muộn, trả quá hạn; việc niêm yết công khai các TTHC theo Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh chưa kịp thời, thiếu khoa học; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác CCHC và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 tuy đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt tuy nhiên, mức độ sử dụng dịch vụ của tổ chức, cá nhân còn thấp. Nguyên nhân là do một số cơ quan, đơn vị nhận thức và hiểu về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát, cải cách TTHC còn hạn chế, dẫn đến triển khai thực hiện chưa nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời.

Về kiểm tra công tác cải cách hành chính
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ban hành Kế hoạch và tiến hành giám sát việc thực hiện cải cách hành chính; giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại 03 đơn vị cấp huyện (gồm huyện Thanh Ba, Phù Ninh, Tam Nông) và 06 đơn vị cấp xã thuộc 03 huyện trên. Bên cạnh đó, căn cứ Kế hoạch số 5822/KH-UBND ngày 27/12/2017 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nư­ớc tỉnh Phú Thọ năm 2018, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, công vụ năm 2018; trong đó, tập trung vào thực hiện khâu đột phá về CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC và đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, 6 tháng đầu năm, Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác kiểm soát TTHC, công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trên cơ sở đánh giá tình hình và kết quả triển khai công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, cụ thể như sau: Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2018; Kế hoạch tuyên truyền CCHC giai đoạn 2016-2020 của tỉnh; Đề án thực hiện khâu đột phá về CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục triển khai thực hiện nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại tại UBND cấp huyện (Thị xã Phú Thọ và huyện Thanh Ba); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO trong hoạt động cơ quan quản lý nhà nước; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra CCHC, công vụ tại các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn; triển khai và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh để thực hiện giải quyết các TTHC cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp theo hướng liên thông, hiện đại; thực hiện tập huấn về CCHC, kỹ năng, nghiệp vụ cho các công chức làm công tác tham mưu về CCHC và trực tiếp làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ./.

Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát TTHC