Bến Tre triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ

10/08/2018

Ngày 03 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành văn bản số 3593/UBND-KSTT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện những nội dung chính như: tổ chức quán triệt và tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ tại cơ quan, đơn vị và địa bàn quản lý; xây dựng và ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công bố; kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định; chủ động sắp xếp biên chế, bố trí công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo phù hợp với quy định và tình hình thực tế;...

Bên cạnh đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh được giao làm đầu mối triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, địa phương; tham mưu công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, ban hành Quy chế làm việc, các quy chế phối hợp, nội quy của Trung tâm, … sau khi có quyết định thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành có liên quan tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và các dịch vụ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tân phục vụ hành chính công tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ có liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại Chương IV của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cử công chức, viên chức đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (khi Trung tâm được thành lập), Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính được Bộ, ngành Trung ương giao.

Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kịp thời các chế độ chính sách cho công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ngay khi có quy định của Trung ương.

Sở Tài chính hướng dẫn mức chi phục vụ các hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP./.

PVH, Cục KSTTHC