Bắc Kạn ban hành quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

10/08/2018

Trên cơ sở các quy định mới về kiểm soát thủ tục hành chính tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/8/2017 và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 31/10/2017, nhằm tăng cường hiệu quả của hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 01/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ký Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
 

Một số nội dung cơ bản về kiểm soát thủ tục hành chính được quy định cụ thể như sau:

Về việc ban hành văn bản có quy định thủ tục hành chính
Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản có quy định thủ tục hành chính có trách nhiệm đánh giá tác động theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014. Trong quá trình soạn thảo, cơ quan chủ trì phải lấy ý kiến của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định thủ tục hành chính. Cơ quan có trách nhiệm thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành vẫn là Sở Tư pháp như quy định trước đây. Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đặc biệt nhấn mạnh quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 về văn bản được quy định thủ tục hành chính gồm Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh khi được Luật giao.

Về việc công bố, công khai thủ tục hành chính
Theo quy định mới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh trên cơ sở Quyết định công bố của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Đối với thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân tỉnh được giao quy định hoặc quy định chi tiết, việc công bố thực hiện đầy đủ gồm: Quyết định, danh mục và nội dung thủ tục hành chính. Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã quy đỉnh rõ thời hạn xử lý, trách nhiệm của từng cơ quan trong việc soạn thảo, trình Chủ tịch, đảm bảo công bố đúng thời hạn quy định.

Về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
Hàng năm, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trước ngày 15/01 của năm kế hoạch. Trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ quan đơn vị kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ động nghiên cứu và tổng hợp kết quả rà soát, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, xem xét, phê duyệt phương án đơn giản hóa.
 
Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị
Ngoài yêu cầu nội dung, hình thức, yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, Quyết định này cũng quy định địa chỉ và số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Phòng Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính. Sau khi xử lý phản ánh, kiến nghị do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đến, các cơ quan, đơn vị phải thông báo đến tổ chức, cá nhân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả xử lý, đồng thời công khai kết quả xử lý thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên Cổng thông tin hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND cũng quy định chế độ báo cáo và trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện quy định tại Quyết định này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.