Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

12/09/2018

Ngày 30 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định việc triển khai Nghị định định số 61/2018/NĐ-CP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2018 – 2020 với 04 đầu việc lớn: Xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo điều hành; thành lập, kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trụ sở của bộ phận một cửa; ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện.

Kế hoạch giao các sở, ngành lập danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, Trung tâm phục vụ hành chính công, danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đồng thời các sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức bố trí nơi làm việc, trang thiết bị cho bộ phận một cửa, rà soát, lựa chọn công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhận tổ chức. Đối với Trung tâm phục vụ hành chính công khi được thành lập thì việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ đối với tối thiểu 20% TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ và đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện thì tỉ lệ này đạt tối thiểu 50% TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ.
 
Ảnh: Giải quyết TTHC nhanh gọn tạo sự hài lòng cho người dân
Nguồn: thst.vn


Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Cổng dịch vụ công, nâng cấp phần mềm một cửa điện tử hoặc xây dựng hệ thống thông tin một cửa điện tử theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền rộng rãi về kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Sở Nội vụ kịp thời đề xuất, tham mưu các chế độ chính sách cho công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa theo quy định; Sở Tài chính hướng dẫn mức chi phục vụ các hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC...

Để triển khai hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm làm đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Lê Hồng Quang
Phòng Kiểm soát TTHC khối Kinh tế tổng hợp