Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2018 của Hà Nội

08/10/2018

Theo Báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, kết quả thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC đã góp phần đưa tỷ lệ giải quyết TTHC quá hạn xuống dưới 0,5% (Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 27/9/2018)

Về công bố, công khai TTHC: Hà Nội đã ban hành 12 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc các lĩnh vực: Du lịch, công thương, tài nguyên và môi trường, nội vụ, kế hoạch và đầu tư, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, theo đó có 298 TTHC mới ban hành, bãi bỏ 280 TTHC. Tính đến ngày 14 /9/2018, toàn Thành phố có 1907 TTHC đang có hiệu lực thi hành (cấp sở, ngành 1437 TTHC, cấp huyện 314 TTHC và cấp xã 156 TTHC), các TTHC đều được niêm yết công khai theo quy định.

Về triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Hà Nội đã ban hành Công văn số 3706/UBND-KSTT ngày 13/6/2018 giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, đồng thời giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu trình UBND Thành phố về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công, chỉ đạo kiện toàn “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã” và giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, để phát huy hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Hà Nội đã chỉ đạo nhân rộng mô hình này thông qua việc ban hành Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 về việc Quy định áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công  đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã trên toàn địa bàn Thành phố; ban hành Quy chế phối hợp giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.

Về rà soát, đánh giá TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị: Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đang rà soát, đánh giá TTHC trên 5 lĩnh vực, bao gồm: Tư pháp (cấp xã, huyện và lĩnh vực hành chính tư pháp cấp thành phố); xây dựng, đầu tư nước ngoài; cấp phép, cấp điều kiện kinh doanh và đất đai. Đến nay, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành rà soát, báo cáo UBND thành phố, Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư đang khẩn trương thực hiện để hoàn thành việc rà soát theo tiến độ. Bên cạnh đó, Thành phố đã tiếp nhận 09 phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân (đã giải quyết, trả lời 07, đang giải quyết, trả lời 02).

Về công tác kiểm tra: Hà Nội đã tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC tại 22 cơ quan, đơn vị (gồm: 04 sở, 04 quận, 02 huyện và 12 xã, phường, thị trấn), qua đó đã kịp thời động viên những cơ quan, đơn vị, cá nhân triển khai hiệu quả, chỉ đạo xử lý những tồn tại, hạn chế nhất là tình trạng giải quyết TTHC quá hạn, thừa thành phần hồ sơ, việc lưu trữ hồ sơ chưa bảo đảm…

Về kết quả giải quyết TTHC: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên đã tác động tích cực đưa tỷ lệ giải quyết TTHC quá hạn xuống dưới 0,5%, cụ thể, quý III/2018 Thành phố tiếp nhận 2.937.808 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 2.906.141 hồ sơ TTHC, trong đó: Trả đúng hạn 2.896.871 TTHC, trả quá hạn 9.270 TTHC (chiếm tỷ lệ 0,3%); TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 1.392.363, trong đó: Trả đúng hạn 1.371.443 TTHC, trả quá hạn 757 TTHC (chiếm tỷ lệ 0,05%); số hồ sơ TTHC còn lại đang giải quyết.
 
 
Ảnh minh họa

Về ứng dụng công nghệ thông tin: Hà Nội tiếp tục chú trọng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ doanh nghiệp, người dân. Theo đó, duy trì, vận hành ổn định các trang thông tin điện tử, phần mềm dịch vụ công trực tuyến; nâng cấp, mở rộng trên nền tảng mới Cổng giao tiếp điện tử thành phố; phần mềm một cửa điện tử được kết nối, sử dụng tại 100% các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã… đã góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC.

Công tác truyền thông: Luôn được đẩy mạnh thông qua việc Văn phòng UBND thành phố phối hợp Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế đô thị, Báo Pháp luật xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức, vai trò và tạo sự đồng thuận của nhân dân về công tác này. Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị đã duy trì chuyên mục “Thủ tục hành chính”, “Xây dựng chính quyền” trên trang thông tin điện tử của đơn vị để đăng tải thông tin, các hoạt động của công tác kiểm soát TTHC, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, Thành phố về kiểm soát TTHC, đặc biệt là đăng tải thông báo đối thoại và giải đáp thắc mắc, kiến nghị về quy định hành chính, TTHC của tổ chức, cá nhân…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội cũng đang gặp khó khăn, vướng mắc trong việc công bố danh mục TTHC do các bộ, ngành công bố, cập nhật chưa đầy đủ các bộ phận cấu thành TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, hoặc cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các đơn vị chưa đồng đều, nhất là tại một số đơn vị cấp xã.

Quý IV/2018, Hà Nội xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục triển khai thực hiện để hoàn thành Kế hoạch công tác kiểm soát TTHC năm 2018, gồm: Công bố, công khai; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; hoàn thành việc rà soát, đánh giá TTHC; đẩy mạnh công tác truyền thông,… trong đó, ưu tiên các nhiệm vụ, giải pháp để nâng tỷ lệ TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 55% trở lên; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó tập trung xây dựng quy trình liên thông giải quyết các TTHC có số lượng giao dịch lớn, tác động trực tiếp đến hiệu quả đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện an sinh xã hội, gồm TTHC về các lĩnh vực: Đầu tư, kinh doanh, xây dựng, đất đai, chính sách xã hội, người có công… đồng thời phải gắn trách nhiệm cụ thể của cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác này.

Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát TTHC
 
File đính kèm