Bắc Ninh xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong quý IV/2018

09/10/2018

Theo Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 28/9/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh xác định các nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện trong quý IV/2018 gồm: Hoàn thành việc thống nhất các phần mềm liên thông thực hiện TTHC; tiếp tục phê duyệt các TTHC thực hiện 4 tại chỗ; tiếp tục phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC; xây dựng quy định thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo; chỉ đạo, đôn đốc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; triển khai Quyết định số 877/QĐ-TTg; tăng cường xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, nguồn nhân lực và tuyên truyền.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu tại Hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng giải quyết TTHC do Chính phủ tổ chức ngày 11/9/2018. Ảnh minh họa
 

Theo Báo cáo, trong quý III/2018, Tỉnh đã triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018 đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Kết quả nổi bật nhất trong quý III/2018 là công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC: Để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, Bắc Ninh triển khai thực hiện các giải pháp như ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; xây dựng và sử dụng phần mềm thu phí tự động tại một đầu mối; thông báo kết quả giải quyết TTHC bằng tin nhắn và zalo; sử dụng phần mềm đánh giá sự hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC… đã tạo chuyển biến rõ rệt về kết quả giải quyết TTHC, cụ thể: Quý III/2018, toàn Tỉnh tiếp nhận 293.354 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 288.885 hồ sơ TTHC, trong đó, trả đúng hạn 288.653 TTHC, trả quá hạn 232 TTHC (chiếm tỷ lệ 0,08%); có 265.505 hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, trong đó, trả đúng hạn 268.296 TTHC, trả quá hạn 234 TTHC (chiếm tỷ lệ 0,09%); số TTHC còn lại đang giải quyết. Như vậy, tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn đạt gần 100%, thể hiện nỗ lực rất lớn của Bắc Ninh trong công tác này.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC được Tỉnh chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả, gồm:
Về công bố, công khai TTHC: Tỉnh đã ban hành 11 quyết định công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ (Trong đó: 80 TTHC mới ban hành, 246 TTHC sửa đổi, bổ sung, 53 TTHC hủy bỏ); các TTHC sau khi công bố đều được cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và tại nơi giải quyết TTHC.

Về rà soát, đánh giá TTHC: Tỉnh đã hoàn thành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC và đã ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND, ngày 20/9/2018 về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thành phần hồ sơ và cắt giảm thời gian thực hiện TTHC của tỉnh Bắc Ninh năm 2018, theo đó đã đề nghị cắt giảm thành phần hồ sơ 01 TTHC, cắt giảm thời gian thực hiện 51 TTHC (lĩnh vực y tế: 05 TTHC; tư pháp: 04 TTHC; lao động, thương binh và xã hội: 41 TTHC; xây dựng: 02 TTHC).

Về công tác kiểm tra: Triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC (Ban hành kèm theo quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 29/12/2017), đến nay có 18/18 sở, ban, ngành và 08/08 đơn vị cấp huyện đã xây dựng kế hoạch, tự tổ chức kiểm tra về công tác kiểm soát TTHC và báo cáo kết quả theo quy định.

Một số nhiệm vụ khác liên quan công tác kiểm soát TTHC cũng đã được Tỉnh thực hiện, gồm: Kiện toàn cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã với tổng số 157 đồng chí (Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 13/7/2018); tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC; đẩy mạnh công tác truyền thông về kiểm soát TTHC...

Để đạt được kết quả nêu trên cho thấy sự quyết liệt, nghiêm túc của Bắc Ninh trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách TTHC, trong tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018 của Tỉnh, cũng như trong việc ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo cụ thể để triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh;…
 
Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát TTHC