Tây Ninh chỉ đạo khắc phục các hạn chế sau kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC

04/12/2018

Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh Tây Ninh có Công văn số 2762/UBND-KSTT về việc chỉ đạo khắc phục các hạn chế sau kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2018.

Tại Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ lớn:

Thứ nhất, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu trong Báo cáo kết quả kiểm tra công tác CCHC và kiểm soát TTHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội đối với việc thực hiện CCHC, kiểm soát TTHC tại các cấp chính quyền; xử lý nghiêm minh và kịp thời những CBCCVC có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, không thực hiện hoặc thực hiện mang tính hình thức, đối phó.

Thứ ba, đối với cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp cần thường xuyên tổ chức khảo sát mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính để từng bước cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Đối với các TTHC liên thông phải chủ động xây dựng quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Thứ tư, lấy kết quả công tác CCHC, kiểm soát TTHC hàng năm là tiêu chí đầu tiên để xem xét quyết định việc thi đua, khen thưởng và xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu của từng cơ quan, địa phương.

Thứ năm, tăng cường thực hiện ứng dụng chữ ký số và thực hiện gửi liên thông văn bản trên hệ thống eOffice (nay là egov)…Nghiêm túc cập nhật kịp thời các số liệu trên phần mềm Kinh tế - Xã hội tỉnh.

Thứ sáu, thực hiện công bố hoặc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 khi có sự thay đổi TTHC, văn bản quy phạm pháp luật....

Thứ bảy, hoàn thành ngay việc xây dựng quy định chấm điểm chỉ số CCHC đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn cấp huyện.

Thứ tám, thực hiện đối thoại định kỳ với cá nhân, tổ chức về công tác CCHC, giải quyết TTHC để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Thứ chín, UBND cấp huyện khẩn trương ban hành quyết định thành lập, kiện toàn và nâng cấp ngay Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã.
 
Ảnh: Quầy cấp căn cước công dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho một số Sở, ngành:
(1) Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; phối hợp phục vụ tốt Đoàn kiểm tra công tác CCHC của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ…Tham mưu tốt việc đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC của tỉnh, của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện theo quy định; Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các quy định TTHC theo đúng Luật Ban hành VBQPPL năm 2015.

(2) Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra công vụ, công chức tại cơ quan hành chính chính các cấp đảm bảm theo quy định; tập trung xây dựng đề án thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý; tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo quy định và kế hoạch của tỉnh đã đề ra…Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế thi đua khen thưởng của tỉnh theo hướng lấy kết quả công tác CCHC, kiểm soát TTHC hàng năm là tiêu chí đầu tiên để xem xét quyết định việc thi đua, khen thưởng và xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu của từng cơ quan, địa phương.

(3) Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan liên quan tuyên truyền đầy đủ các nội dung về CCHC và kiểm soát TTHC; phối hợp với các cơ quan kiểm tra, khắc phục các lỗi trên phần mềm một cửa điện tử; Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh thường xuyên rà soát, cập nhật đầy đủ các quy trình điện tử trên cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa tập trung của tỉnh; Tham mưu triển khai đồng bộ Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh thông suốt đến cơ quan hành chính các cấp theo quy định… Chủ động phối hợp với Công ty VNG xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc khi triển khai sử dụng mạng xã hội Zalo trong việc tiếp nhận, tra cứu, phản ánh kiến nghị về TTHC của người dân, doanh nghiệp qua ứng dụng Zalo.

(4) Sở Khoa học và Công nghệ rà soát và hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến việc duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 phục vụ tốt việc xác định chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2018; Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, địa phương trong việc duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2008; Tiếp tục tham mưu triển khai áp dụng ISO 9001:2008 cho UBND cấp xã đảm bảo 80% xã, phường, thị trấn trở lên áp dụng thực hiện ISO.

(5) Sở Tài chính nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá thực chất hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tại các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Chủ động phối hợp, hướng dẫn các ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện đẩy mạnh xã hội hóa, tính chi phí đối với các dịch vụ công theo Chương trình hành động về CCHC giai đoạn 2016-2020.

(6) Sở Tư pháp chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trong việc thẩm định, cho ý kiến đối với dự thảo VBQPPL có quy định về TTHC; Rà soát và hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách thể chế phục vụ tốt việc xác định chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2018; Tiếp tục tăng cường tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng và ban hành VBQPPL …Chủ trì phục vụ tốt Đoàn kiểm tra công tác CCHC của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ theo Quyết định số 184/QĐ-BCĐCCHC ngày 4/5/2018.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị truyền thông, báo chí của tỉnh dành chuyên trang, chuyên mục và nhiều thời lượng để thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về cách thức tiếp nhận, tra cứu, phản ánh kiến nghị về TTHC của người dân và doanh nghiệp qua mạng xã hội Zalo, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích và công tác CCHC, kiểm soát TTHC theo quy định. 

Thành Chung,
Phòng kiểm soát TTHC tỉnh Tây Ninh