Tây Ninh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

04/12/2018

Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2762/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh kiến nghị đơn giản hóa đối với nhóm TTHC sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; thủ tục cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp Trung học cơ sở.

Đối với nhóm TTHC sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 15 xuống còn 10 ngày làm việc, quy định mẫu dùng chung đối với Tờ trình xin sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm; Đề án sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm.

Đối với thủ tục cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cấp Trung học cơ sở, kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 10 xuống còn 07 ngày làm việc; bỏ thành phần hồ sơ là giấy khám sức khỏe của người tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường đối với giáo viên còn đang giảng dạy tại các trường; bỏ bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm thành bản sao (theo hướng đối với thủ tục này chỉ cần nộp bản phô tô là được).

Việc đơn giản hóa các TTHC nêu trên sẽ giúp cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ thủ tục, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong thực hiện các TTHC này.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị có liên quan gửi phương án đơn giản hóa hoặc sáng kiến cải cách TTHC không thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh cho các Bộ, ngành Trung ương xem xét, quyết định sau khi được UBND tỉnh thông qua. Trình Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời công bố, công khai TTHC sau khi được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục nêu trên.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Thành Chung,
Phòng kiểm soát TTHC tỉnh Tây Ninh