UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019

09/01/2019

Bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất; xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, phối hợp là mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019 của Thành phố Hà Nội.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra 20 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ, trong đó có 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm:

Một là, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC. Trong đó, tập trung vào trách nhiệm công khai TTHC, giải quyết TTHC, đối thoại về TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính.

Hai là, thực hiện đúng quy định về đánh giá tác động TTHC được quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, UBND thành phố. Kiểm soát chặt chẽ TTHC trong dự thảo quyết định công bố TTHC do các sở, ngành trình Chủ tịch UBND thành phố công bố theo thẩm quyền.

Ba là, rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm thành phần hồ sơ không cần thiết, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC. Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Bốn là, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, cấp huyện và cấp xã.

Năm là, tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về kiểm soát TTHC; đẩy mạnh việc nghiên cứu sáng kiến cải cách TTHC.

Sáu là, tăng cường kiểm tra việc công khai và giải quyết TTHC tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; việc tuân thủ quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Quan tâm làm tốt hơn nữa công tác truyền thông để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. Sở Tài chính phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện Kế hoạch. Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm giúp UBND thành phố theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra; định kỳ tổng hợp, xây dựng báo cáo của UBND thành phố gửi Văn phòng Chính phủ theo quy định./.

Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát TTHC