Bắc Ninh tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

09/01/2019

Để nâng cao hơn nữa trách nhiệm, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, ngày 17/12/2018, UBND Bắc Ninh đã ban hành “Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Quy chế gồm 5 chương, 17 điều quy định cụ thể về trách nhiệm, công tác phối hợp, thẩm quyền, quy trình lập hồ sơ xử lý, công tác cưỡng chế đối với các công trình xây dựng vi phạm tại các khu dân cư, trong các khu công nghiệp của tỉnh.

Về tiếp nhận thông tin vi phạm trật tự xây dựng
Các cơ quan gồm: Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Đội Quản lý trật tự xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có trách nhiệm lập hộp thư thoại, số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử, sổ tiếp nhận thông tin tại trụ sở cơ quan, đơn vị; đồng thời, phân công người trực 24/24 giờ tiếp nhận thông tin phản ánh, theo dõi và xử lý thông tin phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng theo quy định. Sau khi tiếp nhận, thông tin được báo cáo người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để chỉ đạo xác minh, xử lý và báo cáo kết quả trong ngày. Trường hợp thông tin về một hoặc nhiều hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng được phản ánh đến nhiều cơ quan, cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận thì thông tin đó phải được chuyển đến người có trách nhiệm xử lý; việc nhận, chuyển thông tin phải được cập nhật vào sổ tiếp nhận và theo dõi xử lý.

Về quy trình lập biên bản, chuyển hồ sơ vi phạm để xử lý
Cán bộ, công chức được giao trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát hiện vi phạm, tiếp nhận tin báo của người dân hoặc thông tin về vi phạm trật tự xây dựng do lãnh đạo có thẩm quyền chuyển đến,… cần khẩn trương kiểm tra, xác minh, nếu có việc vi phạm trật tự xây dựng, phải thực hiện theo quy trình sau đây:

(i) Công chức, viên chức thuộc Phòng Quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế - Hạ tầng), Đội Quản lý trật tự đô thị, công chức quản lý xây dựng cấp xã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng, công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng hoặc sai thiết kế do UBND cấp huyện phê duyệt. Nếu việc vi phạm trật tự xây dựng vượt thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Chủ tịch UBND cấp xã phải chuyển toàn bộ hồ sơ xử lý vi phạm đến Trưởng Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện để kiểm tra, rà soát báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định xử phạt hành chính theo quy định pháp luật.

Đối với các biên bản vi phạm hành chính do Đội Quản lý trật tự đô thị lập, trong thời gian 03 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Đội có trách nhiệm tham mưu, đề xuất hình thức xử lý để Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định xử phạt hành chính theo quy định.

Nếu hành vi vi phạm vượt thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp huyện thì trong thời gian 03 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Đội Quản lý trật tự đô thị phải chuyển toàn bộ hồ sơ xử lý vi phạm đến Trưởng Phòng Quản lý xây dựng cấp huyện để kiểm tra, rà soát báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định xử phạt hành chính theo quy định.

Trong trường hợp phát hiện công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng, xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng hoặc sai thiết kế mà Đội Quản lý trật tự đô thị, công chức quản lý xây dựng cấp xã không kịp lập biên bản vi phạm hành chính thì công chức, thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Xây dựng lập biên bản vi phạm hành chính, tổng hợp báo cáo Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Chánh Thanh tra Sở Xây dựng xem xét, kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

(ii) Công chức, thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Xây dựng lập biên bản vi phạm hành chính đối với các công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng theo phân cấp. Khi phát hiện vi phạm thuộc trách nhiệm của công chức, thanh tra viên Thanh tra Sở Xây dựng lập biên bản mà công chức, thanh tra viên thanh tra không kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính, Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản gửi Chánh Thanh tra Sở Xây dựng để kịp thời chỉ đạo xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm theo quy định.

(iii) Công chức thuộc các khu công nghiệp tỉnh được giao nhiệm vụ kiểm tra trật tự xây dựng có trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính đối với công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

(iv) Biên bản vi phạm hành chính phải lập thành 03 bản: 01 bản gửi đến Chủ tịch UBND cấp xã nơi công trình vi phạm để phối hợp kiểm tra, theo dõi (trừ công trình vi phạm trong khu công nghiệp tập trung); 01 bản gửi tổ chức, cá nhân vi phạm và 01 bản gửi đến người có thẩm quyền quyết định xử phạt.

Trách nhiệm theo dõi, tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Chánh Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính do mình ban hành, đồng thời có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Sở Xây dựng tham mưu, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Chủ tịch UBND cấp huyện theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính do mình ban hành, đồng thời có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính do UBND cấp huyện tham mưu, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Chủ tịch UBND cấp xã theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính do mình ban hành.

Cưỡng chế công trình vi phạm
Chủ tịch UBND cấp xã ban hành và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế đối với các công trình xây dựng vi phạm do công chức quản lý xây dựng cấp xã hoặc Đội Quản lý trật tự đô thị lập biên bản vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 9 của Quy chế này mà áp dụng biện pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định cưỡng chế do Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành.

Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo khoản 3 Điều 3 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, đối với các công trình xây dựng vi phạm do công chức, viên chức thuộc Phòng Quản lý đô thị (hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng), Đội Quản lý trật tự đô thị, công chức quản lý trật tự xây dựng cấp xã lập biên bản vi phạm hành chính, các công trình vi phạm chưa được UBND cấp xã kịp thời ban hành quyết định cưỡng chế và công trình vi phạm theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, đồng thời, có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định cưỡng chế do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo khoản 3 Điều 3 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, đối với công trình xây dựng vi phạm do công chức Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định cưỡng chế do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

Hình thức, nội dung, biểu mẫu biên bản, thông báo tháo dỡ công trình vi phạm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế, trình tự thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm… thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quy chế cũng quy định các cơ quan, đơn vị có liên quan phải chủ động trao đổi, phối hợp, trường hợp cần lấy ý kiến phải thể hiện bằng văn bản, cơ quan được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời trong thời gian tối đa không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản. Ngoài ra, Quy chế còn quy định trách nhiệm của các cơ quan liên quan như Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… trong chủ trì, phối hợp xử lý xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.   

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao và Quy chế phối hợp. Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng; định kỳ 6 tháng, hàng năm Giám đốc Sở Xây dựng tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh./.

Trần Văn Thư
Cục Kiểm soát TTHC