Kết quả công tác CCHC năm 2018 của tỉnh Tây Ninh và nhiệm vụ năm 2019

11/01/2019

 

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, các nhiệm vụ về CCHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, thống nhất và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ảnh: Họp cho ý kiến về chỉ số CCHC đối với các sở, ngành, địa phương năm 2018

 

Kết quả thực hiện năm 2018
Năm 2018 trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 02 sáng kiến CCHC bước đầu tạo sự thay đổi trong công tác CCHC của tỉnh, đó là: (1) Ngày 31/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2201/QĐ-UBND về việc thực hiện thí điểm chuyển giao chức năng, nhiệm vụ CCHC và Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh. Tính đến nay, việc thí điểm nêu trên giúp công tác CCHC trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm trước. (2) Từ ngày 01/11/2018, Tây Ninh thực hiện chính thức việc ứng dụng mạng xã hội Zalo để tiếp nhận hồ sơ giải quyết đối với một số nhóm TTHC mức độ 3 có tần suất giao dịch cao ở cả 03 cấp chính quyền.
Tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 43 cơ quan, đạt 100% so với kế hoạch đề ra và đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục hạn chế, tồn tại sau kiểm tra công tác CCHC và  kiểm soát TTHC.
Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành 26 quyết định công bố toàn bộ danh mục TTHC tại 03 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Hiện nay tất cả các TTHC này đều được xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ https://motcua.tayninh.gov.vn. Đồng thời, tất cả các quy trình nội bộ giải quyết TTHC đều được công khai tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn để mọi cá nhân, tổ chức biết và thực hiện khi có nhu cầu. Trung tâm Hành chính công tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định với việc tiếp nhận và trả kết quả 1.446 TTHC của cấp tỉnh và thủ tục cấp căn cước công dân của Công an tỉnh. Kết quả giải quyết TTHC năm 2018, số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là 124.069,  đạt tỷ lệ 97.84%. Tỉnh đã triển khai Hệ thống Một cửa điện tử tập trung tại 100% sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã; đã trang bị hệ thống camera giám sát hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và đang từng bước trang bị ở cấp huyện, cấp xã. Toàn bộ hệ thống camera này được đặt tại Văn phòng UBND tỉnh để giám sát liên tục.

Việc thẩm định, phê duyệt đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện nghiêm túc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp tỉnh được UBND tỉnh quan tâm, UBND tỉnh đã có Quyết định cử đi học và hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học cho 22 trường hợp; cử 02 nữ công chức lãnh đạo tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý tại tỉnh Phú Yên; cử 07 công chức, viên chức tham gia khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện.

Hệ thống văn phòng điện tử và Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng đã được triển khai cho 100% cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã. Cổng Thông tin điện tử của tỉnh được nâng cấp, bổ sung nhiều chuyên mục, cập nhật tin, bài phong phú.
Một số hạn chế như: Việc xây dựng quy trình điện tử về TTHC của các đơn vị, địa phương còn chậm; người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu CCHC và chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong thực hiện CCHC, TTHC; kết quả rà soát quy định, TTHC vẫn còn hạn chế...
Nhiệm vụ năm 2019
Ứng dụng mạnh công nghệ thông tin vào công tác CCHC của tỉnh. Xây dựng trục liên thông dữ liệu trong tỉnh để làm nền tảng cho xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh; vận hành hiệu quả Trung tâm điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, theo hướng thuê dịch vụ.
Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để cải thiện các chỉ số liên quan đến CCHC của tỉnh như PCI, PAPI, PAR INDEX. Từ năm 2019, sẽ chấm điểm chỉ số CCHC đối với tất cả các phòng ban chuyên môn thuộc cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.
Đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa các TTHC; công bố, công khai đầy đủ danh mục, nội dung, quy trình điện tử, quy trình nội bộ và các cách thức giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường đối thoại với cá nhân, tổ chức trong giải quyết TTHC; thực hiện triệt để việc tiếp nhận, xử lý kịp thời tất cả các phản ánh kiến nghị của mọi cá nhân, tổ chức qua các kênh thông tin khác nhau như: Hệ thống tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân qua Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng Hành chính công tỉnh, Cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến của tỉnh…
Cụ thể hóa phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC năm 2019, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cơ bản như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách và kiểm soát TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; tuyên truyền về cải cách hành chính; kiểm tra cải cách hành chính. Kế hoạch đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung công việc trọng tâm cần triển khai thực hiện đối với từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch và nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của đơn vị, định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch; tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện TTHC tại các cơ quan nhà nước, tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, đăng ký cư trú, hổ khẩu, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo để các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế, có biện pháp kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh đảm bảo công tác cải cách hành chính được triển khai liên tục và đạt hiệu quả cao./.
 
Thành Chung – Phòng kiểm soát TTHC tỉnh Tây Ninh