Tây Ninh công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

10/01/2019

Theo Quyết định công bố, tỉnh xác định điểm, thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính của 20 sở, ban, ngành tỉnh và 09 UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Ảnh: Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp thống nhất chỉ số CCHC năm 2018
Với mục tiêu theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) hàng năm, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 Quy định xác định Chỉ số CCHC đối với các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố và tổ chức triển khai thực hiện.
Theo Quyết định công bố, kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện cho thấy: Đối với các sở, ban, ngành tỉnh có 18/20 cơ quan xếp loại Tốt và 02 cơ quan xếp loại Khá. Trong đó, Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan đạt điểm cao nhất với 98,17%; xếp cuối cùng là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 77,75/100 điểm; Đối với UBND các huyện, thành phố Tây Ninh có 7/9 UBND cấp huyện xếp loại Tốt, 02 UBND cấp huyện xếp loại Khá. Trong đó, UBND huyện Gò Dầu là cơ quan đạt điểm số cao nhất là 91.25/100 điểm;  xếp cuối cùng là UBND huyện Tân Biên với 75,5/100 điểm.
Tại Quyết định UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh công khai toàn bộ nội dung Quyết định này lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Đồng thời, gửi nội dung Quyết định cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Việc công bố kết quả chỉ số CCHC được tiến hành vào cuộc họp gần nhất của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh./.
Thành Chung, Phòng kiểm soát TTHC tỉnh Tây Ninh