UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

30/01/2019

Theo Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019, tỉnh phú Thọ đã lựa chọn 07 lĩnh vực: khoa học và công nghệ, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, tư pháp, thanh tra, lao động, thương binh và xã hội để tổ chức rà soát, đánh giá

Các sở, ngành, UBND cấp huyện được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung rà soát, đánh giá TTHC theo yêu cầu về mục tiêu, tiến độ của kế hoạch và tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC, gồm: Dự thảo quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa và các biểu mẫu rà saots theo đúng quy định; báo cáo tổng hợp kết quả rà soát TTHC (nội dung phương án đơn giản hóa TTHC và các sáng kiến cải cách TTHC, lý do; chi phí tuân thủ; kiến nghị thực thi).

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2019 của UBND tỉnh xong trong quý IV/2019; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch; kiểm soát chất lượng phương án đơn giản hóa TTHC trước khi các sở, ban, ngành trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện cho hoạt động kiểm soát TTHC./.

Nguyễn Thị Bích Ngân,
Cục Kiểm soát TTHC