Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện quy định về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành

30/01/2019

Ngày 08/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công văn số 181/UBND-TH1 gửi các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg, để nâng cao chất lượng và tiết kiệm chống lãng phí trong tổ chức họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai quán triệt, thực hiện các quy định về tổ chức các cuộc họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của địa phương tại Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc họp, giảm số lượng cuộc họp được thực hiện tại địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 34 Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/02/2019.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện, tổng hợp chung dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh thể hiện sự quyết tâm, kịp thời của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao./.

Nguyễn Thị Bích Ngân,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính