Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Bình Dương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu thông tin dân cư

30/01/2019

Để kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong thu thập thông tin dân cư như việc thu thập, cập nhật chưa kịp thời, đầy đủ, thông tin thu được còn thiếu chính xác… Ban Chỉ đạo 896 của tỉnh Bình Dương đã ban hành Văn bản số 03/BCĐ-CSDL ngày 10/01/2019 chỉ đạo công tác này

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Bình Dương đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị như sau:

Công an tỉnh có trách nhiệm: (i) Tham mưu Ban Chỉ đạo 896 tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thu thập thông tin dân cư tại cơ sở; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và báo cáo tiến độ thu thập thông tin dân cư về Ban Chỉ đạo 896 theo quy định. (ii) Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, sự phối hợp các cơ quan, tổ chức trong việc thu thập thông tin dân cư; củng cố tổ thu thập thông tin dân cư tại địa phương nhằm phục vụ hiệu quả việc hướng dẫn kê khai và thu thập thông tin dân cư (qua phiếu DC01); cán bộ, chiến sỹ công an khi thu thập thông tin dân cư phải thực hiện đúng lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, không gây phiền hà và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, công dân trên địa bàn. (iii) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc ghi phiếu thu thập thông tin dân cư, nhất là công an cấp xã, yêu cầu cấp cơ sở phải chuyển dần những phiếu thu thập thông tin dân cư về Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp huyện để kiểm tra, scan phiếu thu thập thông tin dân cư và chuyển dữ liệu về Bộ Công an theo đúng tiến độ. (iv) Chỉ đạo Công an cấp huyện tăng cường tham mưu UBND cùng cấp hỗ trợ nguồn lực cho tổ thu thập thông tin dân cư và nguồn kinh phí hỗ trợ công tác này. (v) Chỉ đạo củng cố tàng hồ sơ tàng thư hộ khẩu, khẩn trương sắp xếp, bổ sung xong tàng thư hồ sơ hộ khẩu và đánh số hồ sơ hộ khẩu theo hướng dẫn của Thông tư số 42/2015/TT-BCA ngày 01/9/2015 của Bộ Công an quy định về công tác tàng thư hồ sơ hộ khẩu phục vụ công tác tra cứu thông tin, ghi phiếu thu thập thông tin dân cư của công dân.

Sở Tư pháp có trách nhiệm: Phối hợp Công an tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại các trường thông tin cần thu thập theo mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư đối với các nội dung liên quan đến hộ tịch.

Trách nhiệm của Sở Tài chính: Phối hợp các đơn vị có liên quan bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ trong việc thu thập thông tin dân cư trên địa bàn tỉnh; phối hợp tham mưu giải quyết kinh phí liên quan đến điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để xây dựng và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật Căn cước công dân, Chỉ thị số 07/2017/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 986 Trung ương, của Bộ Công an về công tác này. Đặc biệt, là tuyên truyền lợi ích mang lại của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi hoàn thành việc xây dựng, vận hành, phục vụ khai thác thông tin công dân khi giải quyết thủ tục hành chính; quyền và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác này để tạo sự đồng thuận, ủng hộ, hưởng ứng tích cực trong việc thu thập thông tin dân cư.

Ngoài ra, văn bản chỉ đạo còn đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương xác định thu thập thông tin dân cư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách để tập trung chỉ đạo và cần ưu tiên bố trí nguồn lực phù hợp cho công tác thu thập thông tin dân cư./.

Trần Văn Thư,
Cục Kiểm soát TTHC