Hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc - Một năm nhìn lại

01/02/2019

Sau một năm hoạt động, Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc đã khẳng định được tính chuyên nghiệp, tăng sự minh bạch, tiết kiệm thời gian cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), bước đầu tạo được hình ảnh, ấn tượng tốt, gần gũi, thân thiện với 90,09% tổ chức, cá nhân đánh giá việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm đã tốt hơn so với trước khi thành lập.

Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh, thành phố trên cả nước sớm triển khai mô hình Trung tâm Hành chính công (HCC) cấp tỉnh và cấp huyện. Đây là sự thay đổi lớn trong công tác cải cách TTHC của tỉnh. Hiện nay, tại Trung tâm có 20 cơ quan, đơn vị, cử 28 cán bộ biệt phái tiếp nhận hồ sơ. Số lượng TTHC giải quyết qua Trung tâm HCC là 1.191 TTHC. Qua một năm hoạt động, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm là 30.838 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ đến hạn giải quyết là 27.588 hồ sơ; hồ sơ đã có kết quả trả trước và đúng hạn là 26.386 hồ sơ (đạt 95,64%); hồ sơ đã trả kết quả nhưng chậm hạn và hồ sơ quá hạn nhưng chưa giải quyết là 1.202 hồ sơ (4,36%).

Quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC được thao tác và theo dõi trên phần mềm Hành chính công, được kết nối liên thông với phần mềm Một cửa dùng chung toàn tỉnh và phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của Văn phòng UBND tỉnh. Việc thu phí và lệ phí các TTHC được các cơ quan, đơn vị ủy quyền cho ngân hàng thực hiện và chuyển ngay lập tức vào tài khoản của cơ quan thụ hưởng. Bưu điện bố trí một bộ phận tại Trung tâm để cung cấp dịch vụ chuyển phát kết quả TTHC;… Điều đó cho thấy công tác tiếp nhận hồ sơ, giám sát giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh đã cơ bản làm thay đổi quy trình giải quyết TTHC cấp tỉnh và đã phát huy hiệu quả, điều này thể hiện qua tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn ngày càng tăng và trung bình cả năm vượt mục tiêu đề ra. Thời gian giải quyết TTHC được rút ngắn đáng kể, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho cá nhân, tổ chức. Tổng số thời gian các cơ quan, đơn vị giải quyết trước hạn cho các hồ sơ là 642.917 giờ (tương đương với 26.788 ngày » 73,4 năm). Trong đó, có những TTHC số thời gian giải quyết trung bình trước hạn so với quy định đến hàng trăm giờ như: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất của Sở Giao thông Vận tải (giải quyết sớm 236 giờ); Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo - Ban Quản lý các KCN (giải quyết sớm xấp xỉ 150 giờ), một số thủ tục của Sở Y tế cũng tương tự...  Kết quả trên đã cho thấy thành công bước đầu của mô hình một cửa liên thông, cũng như thể hiện niềm tin của người dân và doanh nghiệp về chủ trương cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Ảnh: Giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Nguồn: Internet

Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, thì hoạt động của Trung tâm hành chính công của tỉnh cũng còn những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục như: (i) Bộ TTHC công bố thực hiện tại Trung tâm HCC tỉnh còn chưa rõ ràng về thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện; thời gian giải quyết không công bố theo ngày làm việc, công bố dài hơn so với quy định của pháp luật; phí, lệ phí chưa rõ ràng dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình triển khai; việc công bố TTHC của các cơ quan, đơn vị còn chậm, trong khi các văn bản pháp luật được ban hành đã có hiệu lực gây lúng túng trong việc tiếp nhận hồ sơ. (ii) Tỷ lệ giải quyết TTHC chậm và quá hạn của một số cơ quan, đơn vị còn cao, việc khắc phục còn chậm nên ảnh hưởng đến kết quả chung của tỉnh; một số cơ quan trong quá trình giải quyết hồ sơ còn ban hành nhiều văn bản trả lại hồ sơ hoặc đề nghị người nộp hồ sơ xin rút, sau đó nộp lại để tính lại thời gian giải quyết từ đầu, đã làm cho thời gian giải quyết một TTHC tăng gấp 2-3 lần so với quy định, gây bức xúc cho tổ chức, cá nhân, giảm niềm tin đối với tỉnh. (iii) Còn tình trạng các cơ quan không thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp của UBND tỉnh; cán bộ chưa nắm bắt hết được các TTHC không thuộc lĩnh vực chuyên; chế độ chính sách đặc thù cho cán bộ làm việc tại Trung tâm vẫn chưa được giải quyết, thiếu quy trình xử lý ở bộ phận lãnh đạo cơ quan hoặc cán bộ lãnh đạo cấp sở, cấp phòng; việc nghiên cứu kết nối liên thông phần mềm Hành chính công với các phần mềm chuyên ngành của các bộ, ngành gặp nhiều khó khăn.

Để phát huy hiệu quả đạt được năm 2018 và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm HCC tỉnh trong thời gian tới, tỉnh đã đề ra các giải pháp cơ bản sau: Bám sát các quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP và Kế hoạch số 8264/KH-UBND, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự; tên gọi, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; bổ sung trang thiết bị, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cấp phần mềm đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm ngày càng thuận tiện; thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa Trung tâm HCC với các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Cải tiến quy trình xử lý nội bộ, hạn chế tiến tới chấm dứt tình trạng để hồ sơ chậm hạn, quá hạn; rà soát, chuẩn hóa bộ TTHC, công khai để đảm bảo giải quyết TTHC được thông suốt, tiết giảm tối đa thời gian giải quyết, không ban hành TTHC trái quy định; tăng cường công tác giám sát giải quyết TTHC. Quán triệt và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ trong công tác giải quyết TTHC. Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn hoặc yêu cầu chi phí ngoài quy định đối với người nộp hồ sơ; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về hoạt động của Trung tâm, về quy trình giải quyết các TTHC để người dân và doanh nghiệp nắm được quyền lợi của mình. Giải quyết dứt điểm tình trạng “cò” thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe để đảm bảo trật tự, an toàn khu vực trước cổng Trung tâm; đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách và cán bộ được sở, ban, ngành cử đến làm việc tại Trung tâm./.           
   
Nguyễn Thị Bích Ngân,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính