Bình Dương ban hành Kế hoạch hoạt động truyền thông cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công năm 2019 trên địa bàn tỉnh

01/03/2019

Để tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa các cấp, ngày 20/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 689/KH-UBND về hoạt động truyền thông cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Bưu điện, các cơ quan ngành dọc, đơn vị, doanh nghiệp có thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng như tuyên truyền sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp những quy định mới về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công trong giải quyết TTHC.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm cần tuyên truyền là việc thực hiện dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng, qua hệ thống bưu chính công ích, các tiện ích, dịch vụ hỗ trợ… và giải pháp đổi mới, sáng kiến cải cách hành chính của tỉnh trong giải quyết TTHC để người dân, doanh nghiệp đồng thuận, cùng hợp tác khi thực hiện TTHC. Đồng thời, thông qua việc tuyên truyền để khuyến khích, thúc đẩy người dân, doanh nghiệp tích cực góp ý kiến để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và giám sát việc thực hiện TTHC, lề lối làm việc, thái độ ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ phận một cửa trong quá trình thực thi công vụ, từ đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc phản ánh chính xác, kịp thời mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quán triệt và xác định truyền thông, tuyên truyền về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công trong giải quyết TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung tuyên truyền phải thiết thực, gắn với nhu cầu, quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Việc tuyên truyền cần gắn kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công với các Chỉ số đánh giá như: Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI),…với nhiều hình thức đa dang, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Khuyến khích lồng ghép các nội dung truyền thông hoạt động một cửa, một cửa liên thông, hành chính công với các nội dung tuyên truyền về hoạt động  kiểm soát TTHC, tuyên truyền phổ biến pháp luật và thực hiện chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ.

Về tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai Kế hoạch này đến Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý  để thực hiện. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo đúng quy định.Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

Phạm Viết Hữu
Cục Kiểm soát TTHC