Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

01/03/2019

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ký ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh (kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND).

Mục tiêu của Kế hoạch là nhằm kịp thời phát hiện để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, thủ tục hành chính (TTHC) không thật sự cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức kinh tế và đời sống nhân dân.

Theo đó, việc rà soát, đánh giá các quy định, TTHC tập trung vào các quy định, TTHC liên quan tới người dân và doanh nghiệp; rà soát các quy định, TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các ngành, các cấp nhất là các quy trình giải quyết liên thông.

Yêu cầu của việc rà soát, đánh giá quy định, TTHC là phải huy động sự đóng góp trí tuệ của lực lượng cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trực tiếp tham gia giải quyết TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp; áp dụng nguyên tắc công khai, minh bạch, để tiếp thu ý kiến của người dân, doanh nghiệp trong quá trình rà soát quy định, TTHC; việc rà soát phải đảm bảo chính xác, toàn diện, đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn theo kế hoạch; các phương án đơn giản hóa TTHC, sáng kiến cải cách TTHC cụ thể, thiết thực và đáp ứng mục tiêu đề ra.

Theo Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh được giao chủ trì rà soát, đánh giá TTHC phải có trách nhiệm tổ chức rà soát từng TTHC thuộc lĩnh vực quản lý; tham mưu, đề xuất các phương án đơn giản hóa TTHC cụ thể, thiết thực, đạt mục tiêu đề ra. Trong quá trình hoàn thiện kết quả rà soát phải được gửi đến Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh trước 30/6/2019 để xem xét, đánh giá chất lượng, trên cơ sở đánh giá, góp ý đó, đơn vị được giao chủ trì rà soát, đánh giá hoàn thiện và trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo Quyết định thông qua phương án đơn giản hoát, sáng kiến cải cách TTHC để phê duyệt.
Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC của UBND tỉnh kèm theo phương án đơn giản hóa TTHC đã được phê duyệt phải được gửi về bộ, cơ quan ngang bộ để đề nghị xem xét, xử lý trước ngày 15/9/2019.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, xác nhận chất lượng biểu mẫu, bảng tổng hợp, đồng thời, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kết quả rà soát, đánh giá TTHC của các đơn vị được giao chủ trì rà soát theo phân công của Kế hoạch này; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành thực hiện đạt tiến độ Kế hoạch đề ra; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc từ phía các sở, ban, ngành cũng như từ sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Ngoài ra, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ đưa nội dung thực hiện Kế hoạch vào tiêu chí chấm điểm thi đua cải cách TTHC năm 2019 và xem xét đề xuất khen thưởng. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu phát hiện quy định, TTHC nào đang thực hiện còn rườm rà, chồng chéo có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp hoặc có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, bổ sung./.

Phạm Viết Hữu
Cục Kiểm soát TTHC