Quảng Ninh đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

07/03/2019

Tính đến hết ngày 31/12/2018, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 61.692 hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện tiếp nhận và 11.952 hồ sơ thủ tục hành chính có kết quả giải quyết được trả qua dịch vụ bưu chính công ích. Đây là số liệu thống kê theo Báo cáo số 14/BC-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về kết quả thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo, có được kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh. Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện một số nội dung: (1) Phối hợp với Bưu điện tỉnh niêm yết danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của cơ quan, đơn vị và tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; rà soát, sửa đổi quy trình giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với phương thức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; …; (2) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức cho các tổ chức, cá nhân hiểu rõ và tăng cường việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; (3) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, kết nối mạng thông tin phục vụ việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg thông qua hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin của Trung ương và của tỉnh; (4) Tổ chức đào tạo, tập huấn cho nhân viên Bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
Ảnh minh họa (Nguồn baoquangninh.com.vn)
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, trong năm 2018, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã niêm yết, công khai danh mục thủ tục hành chính không thực hiện, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng thông tin điện tử và tại nơi tiếp nhận thủ tục hành chính; hướng dẫn, tập huấn 34 lượt cho hơn 100 cán bộ nhân viên của Bưu điện tỉnh, bưu điện 14 huyện, thị xã, thành phố. Các cơ quan báo chí và cơ quan chuyên môn triển khai tuyên truyền về Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg với hơn 500 lượt tin, bài trên các ấn phẩm báo chí; Bưu điện tỉnh đã chủ động in 15.000 tờ rơi phát cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, sau khi chuyển giao thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, doanh thu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2018 đạt trên 6,6 tỷ đồng (tăng trên 2 tỷ đồng so với năm 2017).
 
Ảnh minh họa (nguồn Internet)
 


Theo đánh giá của UBND tỉnh, tuy việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích còn một số khó khăn (ví dụ như: tâm lý người dân lo lắng khi chờ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, sợ thất lạc hồ sơ; việc kết nối hệ thống thông tin giữa Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các cơ quan nhà nước chưa được triển khai do các hệ thống chưa được đồng bộ) nhưng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đã mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực, giảm chi phí, thời gian đi lại của tổ chức, cá nhân, giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành, địa phương, khắc phục tình trạng nợ động hồ sơ trả kết quả tại các cơ quan, đơn vị./.
Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.