Bình Thuận triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

11/03/2019

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai nhiều nội dung công việc để thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg  ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”.

Ảnh minh họa


Các sở, ngành: Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh căn cứ nội dung Đề án, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện liên thông các TTHC thuộc lĩnh vực do mình quản lý đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh; cung cấp các biểu mẫu phục vụ việc thực hiện liên thông TTHC. Định kỳ hàng quý, các sở, ngành này và UBND cấp huyện báo cáo kết quả triển khai Đề án (lồng ghép trong báo cáo về tình hình thực hiện công tác Kiểm soát TTHC) về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Văn phòng Chính phủ.
 
Riêng Sở Tư pháp thêm nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi hoặc bãi bỏ QĐ số 55/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế Một cửa liên thông TTHC về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú của người chết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trên cơ sở quy trình thực hiện liên thông các TTHC đã được chuẩn hóa tại Đề án, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan và tình hình thực tế của địa phương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc công bố các TTHC liên thông theo Đề án.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông rà soát tình hình thực tế tại địa phương, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc nhận, chuyển hồ sơ theo phương thức điện tử, sử dụng chữ ký số trong giải quyết TTHC.
Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án cho UBND tỉnh theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện các TTHC liên thông theo Đề án đến các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các thực hiện nhiệm vụ được giao theo Đề án; chỉ đạo Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã thực hiện việc niêm yết công khai TTHC liên thông. Yêu cầu Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện nhiệm vụ đầu mối tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ các TTHC liên thông theo đúng quy định.

Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận nghiên cứu, lựa chọn các hình thức phù hợp thực hiện truyền thông các TTHC liên thông theo Đề án./.

Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC