Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2019 của tỉnh Bình Thuận

11/03/2019

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm soát TTHC, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

Mục đích, yêu cầu kiểm tra
Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích nắm bắt tình hình triển khai và thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại các đơn vị, địa phương trong năm 2019; phát hiện những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ để kịp thời chấn chỉnh, đưa ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm phát huy hơn nữa những ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế.

Yêu cầu việc kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch, khách quan và nhanh gọn, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị, địa phương được kiểm tra. Sau kiểm tra, có thông báo kết quả gửi các đơn vị, địa phương được kiểm tra, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Nội dung kiểm tra
Nội dung kiểm tra tập trung vào mười hai nội dung chính:
Một là, công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.
Hai là, tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị, địa phương và kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền.
Ba là, việc tham mưu công bố danh mục TTHC theo quy định (đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý các Khu công nghiệp).
Bốn là, thực hiện các hình thức công khai TTHC.
Năm là, việc rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC.
Sáu là, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp liên quan đến các quy định về TTHC.
Bảy là, công tác truyền thông và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.
Tám là, tình hình thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
Chín là, tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Mười là, triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC theo quy định.
Mười một, thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp.
Mười hai, tình hình bố trí, phát huy năng lực của đội ngũ công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC và công chức Bộ phận Một cửa.
 
Ảnh minh họa

 

Đối tượng, phương thức kiểm tra
Dự kiến thực hiện kiểm tra tại 04 địa phương cấp huyện (thị xã Lagi, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Đức Linh và huyện Bắc Bình), mỗi địa phương cấp huyện kiểm tra ngẫu nhiên 04 đơn vị cấp xã trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2019.  Ngoài các địa phương đã được thông báo tại Kế hoạch, Đoàn kiểm tra có thể tổ chức kiểm tra đột xuất tại một số đơn vị, địa phương có đơn thư, phản ánh, kiến nghị trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC hoặc qua phản ánh của các cơ quan thông tin báo chí.

Đoàn kiểm tra gồm trưởng đoàn là Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, thành viên đoàn kiểm tra gồm đại diện của Phòng Nội chính Kiểm soát TTHC, đại diện của Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông. Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành nghe báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả thực hiện công tác; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của địa phương; đồng thời kiểm tra thực tế các tài liệu liên quan, chọn ngẫu nhiên một số hồ sơ TTHC để xem xét, đánh giá về việc thực hiện quy trình giải quyết TTHC. Chậm nhất trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra có thông báo kết luận gửi tới địa phương được kiểm tra.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, thông báo thời gian kiểm tra cụ thể đến các địa phương được kiểm tra chậm nhất 10 ngày trước khi kiểm tra; tổng hợp kết quả, thông báo kết luận gửi đến địa phương được kiểm tra, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; đề xuất phương hướng giải quyết những tồn tại, vướng mắc phát hiện trong quá trình kiểm tra; bố trí kinh phí, đảm bảo các phương tiện và điều kiện cần thiết khác để phục vụ công tác kiểm tra.

Ngoài ra, đối với các địa phương không được kiểm tra trực tiếp có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành tự kiểm tra tại cơ quan, địa phương theo các nội dung trọng tâm nêu tại Kế hoạch này và gửi báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 01/10/2019 để tổng hợp./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC